Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 124                                               

Målmerker i norsk

Det norske språket deles hovedsakelig inn i to grupper, østnorsk og vestnorsk. Østnorsk består av de to undergruppene trøndersk og østlandsk, mens vestnorsk består av nordnorsk og vestlandsk. Det viktigste skillemerket mellom østnorsk og vestnors ...

                                               

Naturlig språk

Et naturlig språk er et språk som snakkes, skrives eller uttrykkes med tegn med det formål å kommunisere med andre mennesker. Naturlige språk skiller seg fra formelle språk. Konstruerte språk regnes vanligvis heller ikke som naturlige språk. De m ...

                                               

Norvagisme

Norvagisme kan forklares med at norske ord på 1600-tallet ikke hadde sammenheng med danske ord, som gjorde oversettelse fra norsk til dansk vanskelig. Man måtte da finne ord og uttrykk som kunne oversette ordene mest mulig direkte. Meningen var å ...

                                               

Offisielt språk

Offisielle språk er språk i et land som etter lover og forskrifter skal brukes i offisiell korrespondanse og dokumentasjon. Om et land har flere offisielle språk kan det også være regler for hvilke språk som kan, skal eller bør brukes i ulike sam ...

                                               

Ortofoni

Ortofoni er lydrett skrivemåte, det vil si at skriftspråket i stor grad tilsvarer uttalen av et språk. En bokstav i skriftspråket skal representere ett fonem i talespråket. En motsatt normeringsmåte er etymologisk skriftspråksnormering. Fordelen ...

                                               

Parlamentarisk språkbruk

Parlamentarisk språkbruk er et uttrykk som brukes på Stortinget når den som har ordet i stortingssalen skal snakke rett til presidenten. Den som har ordet begynner ofte sine innlegg med: Ærede President eller lignende. I slike tilfeller kan den s ...

                                               

Parlør

Parlør er enkel lærebok i et fremmedspråk med særlig vekt på dagligdagse ord og uttrykk. Parlørene er ofte bygd opp med kapitler etter situasjoner og samtaler man ofte kan komme opp i.

                                               

Rør

Med rør menes i allmennhet en langstrakt mekanisk gjenstand med en ytre, begrensende vegg og et indre hulrom. Rør kan også referere til forhold som til sammen ikke gir fornuftig mening. Rør kan ellers referere til Radiorør elektronrør, vakuumrør, ...

                                               

Salsanorsk

Salsanorsk er en etnolekt, der man snakker norsk med innslag av ord hentet fra Spansk. Dette blandingsspråket er også en form for ungdomsspråk, og brukes både av "innvandrerungdom" og "norske ungdommer". Slang er ord og uttrykk som avviker fra no ...

                                               

Sjargong

Sjargong, jargon eller jargong er en spesiell uttrykksmåte mellom personer innen et fagfelt eller en egen gruppe, som er vanskelig forståelig for utenforstående. Som regel er språket avledet av faguttrykk innen fagfeltet eller særuttrykk innen me ...

                                               

Skjulespråk

Et skjulespråk er en benevnelse på språk som kun brukes innenfor en lukket gruppe der det blir lagt vekt på at utenforstående ikke skal forstå det som blir sagt. Skjulespråk inneholder ofte særskilte omdanningsmekanismer for å forvanske ord som e ...

                                               

Skriftspråk

Skriftspråk er språk som blir uttrykt eller representert av tegn. Med skriftspråk bestemt kan man også mene det språket som blir brukt til å lese og skrive, i motsetning til dagligtale eller dialekt. I motsetning til talespråket som har utviklet ...

                                               

Skriving

Skriving er å formidle en tekst gjennom tegn og symboler. Skrift skiller seg fra bruk av bilder eller lyd for å formidle et budskap ved at det kreves lesekyndighet for å forstå teksten. Komplekse skrivesystemer av protokileskrift på leire og tre ...

                                               

Slang

Slang er en ikke-standardisert form for bruk av ord innenfor en gruppe mennesker med samme interesser og innenfor rammene av et ordinært språk og som typisk sett har et kortvarig liv. Slang er måter å snakke på hvor bestemte ord blir byttet ut me ...

                                               

Smoi

Smoi er et kodespråk som ble utviklet i Mandal før 1. verdenskrig. Det er basert på mandalsdialekten, med stokking av bokstavene i ordet slik at det dannes nye ord. Smoi ble mye brukt i mellomkrigstiden og under 2. verdenskrig, men er i dag neste ...

                                               

Språk er makt

Språk er makt er en norsk sakprosabok fra 1973, skrevet av Rolv Mikkel Blakar, professor i psykologi. Boka har blitt gjenutgitt i alt 6. utgaver, senest i 2006. Boka handler om språkpsykologiske og språksosiologiske emner, og det er sagt at "boka ...

                                               

Språkatlas

Språkatlas eller språkkart er kart som viser enten utbredelsesområdene for forskjellige språk eller dialekter, eller utbredelsen av ord og språklige fenomener, særlig innenfor området til et hovedspråk. Språkatlas kartlegger gjerne ord og ordform ...

                                               

Språkbank

En språkbank er en digital samling av språklige råvarer og verktøy som er nødvendige for å lage språkteknologiske tjenester og produkt med tale og tekst. Fra banken vil man kunne få tekst, tale, leksikalske data, terminologi og verktøy for språkt ...

                                               

Språkdød

Språkdød forekommer når det ikke lenger finnes morsmålsbrukere av et språk. Fra dette øyeblikket gjennomgår språket ikke lenger en naturlig utvikling, men stivner fast i et uforanderlig og stivt stadium. 2500 språk er i dag truet av utryddelse. D ...

                                               

Språkkode

Språkkode en entydig kode som angir et spesifikt språk. Språkkoder kan være hensiktsmessige i mange sammenhenger og benyttes ofte innenfor informasjonsteknologi og på nettet. Merk at på nettet brukes en egen to bokstavs standardbase som har små s ...

                                               

Språkpolitikk

Språkpolitikk er mål, tiltak og regler for språket som brukes i et land, en organisasjon eller en annen virksomhet. Språkpolitikk omfatter i videre forstand også de bevisste retningslinjer og politikk for språkbruken i for eksempel en skrevet tek ...

                                               

Språkspill

Språkspill er et filosofisk begrep etablert av Ludwig Wittgenstein. Det viser til enkle eksempler på språkbruk og "de handlingene som språket er vevd sammen med".

                                               

Språkstrid

Språkstrid eller målstrid er uttrykk brukt om diskusjoner omkring språkbruk i mange land. Norge har en pågående og til tider heftig språkstrid som gjelder de to målformene bokmål og nynorsk. Men det er også språkstrider i mange andre land. Det ka ...

                                               

Språkvask

Språkvask er å rette opp språket i en tekst slik at den blir mer begripelig og/eller i tråd med normer og regler i et forlag, en avis eller et annet medium. Den sørger for at teksten er fri for uklare eller feilaktige formuleringer, stavefeil, ta ...

                                               

Taleapraksi

Taleapraksi er en spesifikk vanske med å utføre artikulasjonsbevegelser og artikulasjonsoverganger fra et artikulem til et annet i tråd med planlagt tale. Taleapraksi er ingen språkvanske, men derimot en artikulasjonsvanske på lik linje med dysar ...

                                               

Tegn-til-tale

Tegn-til-tale er et kommunikasjonssystem hvor man bruker tale i tillegg til tegn med hendene. Tegn-til-tale er forskjellig fra tegnspråk som brukes av døve og hørselshemmede. Tegn-til-tale brukes ofte i forbindelse med mennesker som lider av psyk ...

                                               

Tegnspråk

Denne artikkelen omhandler tegnspråk generelt. For å lese om tegnspråk i Norge, se norsk tegnspråk. Et tegnspråk er språk som er basert på visuell kommunikasjon. Det finnes mange forskjellige tegnspråk i verden. Dette fordi ingen har oppfunnet te ...

                                               

Tolk

En tolk er en person som overfører mening fra ett språk til et annet. Som regel foregår tolking muntlig, unntaket er tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter, og de mest vanlige metoden ...

                                               

ToSPot

Tospråklig Sjekk for Potensielle Tolker er en skriftlig ordforrådstest som tar en stikkprøve av kandidatens ordforråd på norsk og tolkespråket. Prøven arrangeres av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Testen omtales gjerne som en "synstest fo ...

                                               

Tospråklig lærer

En tospråklig lærer er en lærer som bidrar til å oppfylle kravene i opplæringslovas § 2-8: "Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den ...

                                               

Tysk språkpurisme

Tysk språkpurisme eller tysk språkrensing er en benevnelse på bestrebelsene etter å redusere eller eliminere antallet fremmedord eller lånord i det tyske språk ved å erstatte disse med passende tyske ord eller ved dannelsen av nye tyske ord. I Ty ...

                                               

Velsk

Velsk er en gammeldags betegnelse for visse språk eller brukere av disse språkene. Det har i hovedsak blitt brukt om romanske språk og keltiske språk. Det forekommer også i sammensetninger som rotvelsk og kaudervelsk.

                                               

Verdensspråk

Verdensspråk er et begrep med to forskjellige betydninger: Et språk som er brukt av mange mennesker over hele eller store deler av verden. Et planspråk skapt ut fra et håp om at det vil bli tatt i bruk av mange mennesker i hele verden.

                                               

Burschenschaft

Burschenschaften er en spesiell form for Studentenverbindungen som idag eksisterer i universitets- og høyskolebyer i Tyskland, Østerrike og Chile. Alle slike foreninger bekjenner seg til de liberale idéene til Urburschenschaft av 1815, selv om in ...

                                               

Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen

Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen eller Cartellverband er en paraplyorganisasjon for katolske studentforeninger for menn. Dens motto er In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Organisasjonen bl ...

                                               

Danmarks Liberale Studerende

Danmarks Liberale Studerende er en dansk liberal studentpolitisk organisasjon som ble grunnlagt i 1910. Organisasjonen er tilknyttet det danske partiet Venstre. Dens formål er å fremme liberale holdninger ved landets videregående utdanningsinstit ...

                                               

Erasmus-programmet

Erasmus-programmet er et utvekslingsprogram for studenter innen EU-området og EØS-området. Programmet ble etablert i 1987. Det har som målsetting å støtte oppbygging av høyere utdanning og gjøre Europa til et attraktivt område for høyere utdannin ...

                                               

Hospitant

Hospitant er en person som hospiterer, det vil si tar del av en undervisning ved en skole eller et universitet i enkelte timer, perioder eller fag uten å være fast elev eller student. Ordet er dannet av det latinske hospitari som betyr "ta inn so ...

                                               

Immatrikulering

Immatrikulering betyr egentlig å innføre i en matrikkel, men uttrykket brukes først og fremst om det å skrive inn/ta opp studenter ved et universitet eller en høyskole. Gjennom immatrikuleringen blir de nye studentene "akademiske borgere". Immatr ...

                                               

Kollokviegruppe

En kollokviegruppe er en gruppe studenter eller elever, som er samlet for å arbeide med eller diskutere det som studeres eller andre faglige emner. På universitetet står denne studiemetoden i kontrast med forelesninger eller andre læringsformer h ...

                                               

Kösener Corpslisten

Kösener Corpslisten, frem til 1910 også Kösener Korps-Listen, er en studentliste med oppføringer for alle medlemmer av tyske studenterlag som er del av Kösener Senioren-Convents-Verband. KCL kan bli funnet på de fleste tyske og østerrikske biblio ...

                                               

MATE ROV Competition

MATE ROV Competition er en internasjonal konkurranse for ingeniørstudenter arrangert av Marine Advanced Technology Education i samarbeid med industribedrifter og høyprofilerte ingeniører. Formålet med konkurransen er å designe, utvikle, bygge og ...

                                               

Mensur (fekting)

Mensur er en fektekamp mellom menn med skarpe våpen, tradisjonelt avholdt av tyske og østerrikske, katolske studentforeninger. Det gjelder nøyaktige regler for varighet, våpen og beskyttelselklær, og for den avstand mål som skal være mellom de st ...

                                               

Minnebok

Minnebok, også kalt stambok, poesialbum, erindringsbok og annet, er ei personlig bok med vanligvis blanke ark der venner og kjente skriver navnet sitt sammen med en hilsen, gjerne i form av et hyggelig vers, et passende sitat eller en tegning. Op ...

                                               

Nordisk studentsangerstevne

Siden 1987 har nordiske og baltiske akademiske kor samles hvert tredje år til en korfestival. Det første møtet i moderne tid fant sted i 1987 under navnet ”Nordiskt studentsångarmöte” og var arrangert av de akademiske korene i Linköping, Sverige. ...

                                               

Nordisk Uke

Nordisk Uke er et sosialt og faglig studentarrangement som arrangeres elleve ganger i året, ved de fleste nordiske universiteter som har fullverdig juristutdanning. Nordisk Uke arrangeres i tilknytning til årsballet i regi av Juristforeningen ved ...

                                               

Stud.jur.

Stud.jur. eller studiosa juris) er en betegnelse for en person som studerer rettsvitenskap ved et universitet; student.

                                               

Student

En student er en person som studerer, det vil si får undervisning og tar utdanning, særlig ved en høyere læreanstalt eller skole. Studium er betegnelsen på det å studere, altså i sin videste forstand å granske noe eller mer spesifikt å utdanne se ...

                                               

Student-TV

Student-TV brukes som en samlebetegnelse på studentorganisasjoner som produserer TV, som lokal benevnelse på den enkelte organisasjon, eller som navn på det programmet denne organisasjonen produserer. Det finnes slike organisasjoner ved flere uni ...

                                               

Studentavis

Studentavis er en avis som utgis ved en utdanningsanstalt som blir produsert og som oftest utgitt av lærestedets studenter. Ved de fleste universiteter og høgskoler utgir studentene aviser. Den eldste studentavis i Skandinavia er Under Dusken, so ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →