Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14                                               

Boikott

Boikott er en handling hvor man frivillig frastår å bruke, kjøpe eller handle med en person, organisasjon eller et land som et uttrykk for protest, vanligvis for sosiale eller politiske årsaker. Hensikten med en boikott er å påføre økonomisk tap ...

                                               

Cancel culture

Cancel culture er en engelsk betegnelse som ennå ikke har fått en god norsk oversettelse. "Kanselleringskultur", "utestengingskultur" og "utfrysingskultur" er blitt foreslått som norske navn. Fenomenet er beslektet med scenenekt, en strategi hvor ...

                                               

Den andre verden

Den første verden, den andre verden og den tredje verden er begreper som er blitt brukt til å oppdele verdens nasjoner i tre kategorier. Begrepet "den andre verden" blir ikke lenger brukt i så stort omfang, fordi de forholdene som begrepet refere ...

                                               

Den situasjonistiske internasjonale

Situasjonisme, eller situasjonistene, refererer til en kulturell praksis utviklet av den Situasjonistiske Internationalen. SI besto av en liten gruppe politisk og kunstnerisk radikale aktører, som med utgangspunkt i marxistisk teori og det tidlig ...

                                               

Den tredje verden

Den tredje verden, også kalt det globale Sør, er et begrep som brukes for å beskrive de fattige landene. Begrepet har sitt utspring i den vestlige verden under den kalde krigen, hvor den første verden ble brukt til å beskrive de vestlige kapitali ...

                                               

Desentralisering

Desentralisering er et begrep for utflytting av makt og kapital fra sentrale områder. Tanken om fordeling av makt f.eks. maktfordelingsprinsippet har blitt brukt i mange sammenhenger, både geografisk og sosialt, men når man snakker om desentralis ...

                                               

Det nye venstre

Det nye venstre er en betegnelse på de nye venstrebevegelsene som oppsto først og fremst i Vest-Europa i tiden rundt 1968. Felles for disse bevegelsene var en kritikk både av de sosialdemokratiske partiene, som ble vurdert som borgerlige partier ...

                                               

Dissident

Dissident er en betegnelse på en person som har en annen oppfatning og/eller motarbeider den etablerte politikk eller struktur i et samfunn eller en stat. Dissidenten blir værende i landet istedenfor å forlate landet i eksil.

                                               

Distriktspolitikk

Distriktspolitikk er politikk som på ulike måter og med ulike virkemidler tar sikte på å tilgodese geografiske områder som i et samfunn betraktes som periferi. Den mest direkte form for distriktspolitikk er direkte pengeoverføringer subsidier til ...

                                               

Dypstat (Tyrkia)

Dypstat refererer til en gruppe innflytelsesrike anti-demokratiske koalisjoner innen det tyrkiske politiske system, som består av høy-nivåelementer innenfor etterretningstjenester, det tyrkiske militære, sikkerhetsbyråer og rettsvesenet, samt maf ...

                                               

Dømmende makt

I middelalderen og tidlig moderne tid var det som oftest ikke entydig hvem som hadde endelig dømmende myndighet. I de fleste føydale samfunn hadde godsherrene domsmyndighet over egne bønder. Maktbruken kunne da bli helt vilkårlig. Statsmakten str ...

                                               

Entrisme

Entrisme er en trotskistisk strategi, som opprinnelig ble anbefalt av Lenin da han foreslo for de engelske kommunistene å melde seg inn i Labour, som går ut på at medlemmene av et trotskistisk parti melder seg inn i en annen organisasjon, av ente ...

                                               

Ettkammersystem

Et ettkammersystem innebærer at en stat eller en delstats parlament kun består av én lovgivende forsamling, kalt kammer. Mange land med ettkammersystemer er små, homogene enhetsstater, som oppfatter et overhus eller andre kammer som unødvendig. E ...

                                               

Flertallsregjering

En flertallsregjering er en regjering som har støtte hos majoriteten av representantene i den lovgivende forsamlingen i stater som praktiserer parlamentarisme.

                                               

Folkesuverenitetsprinsippet

Folkesuverenitetsprinsippet er en politisk læresetning som går ut på at all legitim statsmakt stammer fra folket selv. Begrepet står i motsetning til prinsippet om fyrstesuvereniteten. Dette formuleres første gang i en uttalelse fra det engelske ...

                                               

Forhandling

Forhandling /forhandlinger har flere betydninger. Det sentrale i begrepet er at forhandlinger er en form for utveksling av meninger om hvordan deltakerne i forhandlingene skal forholde seg etter at forhandlingene er avsluttet. Forhandlinger kan f ...

                                               

Fundamentalisme

Fundamentalisme er et begrep med uklart innhold, og med sterke følelser og assosiasjoner knyttet til seg i moderne bruk. Begrepet kan vise til minst fire forskjellige størrelser: Fundamentalisme som bevegelse startet fra en gruppe protestantiske ...

                                               

Gerrymandering

Gerrymandering, også omtalt som opportunistisk "valggeometri", er et amerikansk begrep innen statsvitenskap og beskriver en situasjon der valgkretser blir endret med det uttrykte formålet å fremme valget av bestemte politiske kandidater. Gerryman ...

                                               

Gjeldsrevisjon

I en rapport fra FNs spesialrapportør for gjeld og menneskerettigheter til FNs menneskerettighetsråd i 2009, blir nasjonale gjeldsrevisjoner fremhevvet som mulige redskap for å danne et grunnlag for analyser av staters gjeld, for eksempel på hvor ...

                                               

GlobalSecurity.org

GlobalSecurity.org er en upartisk, uavhengig, nonprofit organisasjon som fungerer som en tenke-tank, med forskning, konsulentvirksomhet, og nettsted. Det er fokusert på nasjonale og internasjonale sikkerhetsspørsmål; militær analyse, systemer og ...

                                               

How to start a Revolution

How to Start a Revolution, eller på norsk Hvordan starte en revolusjon, er en dokumentarfilm som omhandler ideene til fredsforskeren Gene Sharp og Albert Einstein Institution. Filmen bruker dyptgående intervjuer med Gene Sharp selv, daglig leder ...

                                               

Høring

For å lese om høringer i betydninga "folk fra Hurum", se det Høring er et åpent avhør av vitner eller en utspørring av eksperter når en skal behandle en politisk sak som angår flere parter eller er særlig viktig for samfunnet. Høringer kan også b ...

                                               

Høyre og venstre

Høyre og venstre er relative retninger eller posisjoner. De latinske uttrykkene for høyre og venstre er dekster og sinister, som bl.a. brukes om heraldisk høyre og venstre.

                                               

Høyresiden

Høyresiden er en vid samlebetegnelse for politiske partier, ideologier og sympatier som anser sosial lagdeling eller sosial ulikhet som uunngåelig, normalt eller ønskelig. Høyresiden er typisk opptatt av individuell frihet og konservatisme, bevar ...

                                               

Illegitim gjeld

Illegitim gjeld er et begrep som brukes i den internasjonale gjeldsslettebevegelsen for å beskrive statsgjeld som er tatt opp på illegitimt grunnlag. Begrepet, som er relativt nytt, er utviklet av aktivister i nord og sør. Det brukes mer og mer i ...

                                               

Industriland

Som industriland, industrinasjon eller utviklet land betegner man et land som gjennom en sterk, mangfoldig og teknologisk avansert økonomi har en forholdsvis høy levestandard. De fleste land med et høyt bruttonasjonalprodukt pr. innbygger regnes ...

                                               

Interim

Interim betyr midlertidig og brukes blant annet for å betegne statsrettslige og folkerettslige nydannelser som ennå ikke er blitt permanente fordi de forutsetninger som er satt i konstitusjonen ennå ikke er brakt i orden. Brukes også innen foreni ...

                                               

Internasjonale reaksjoner på terrorangrepene i Norge 2011

Det var omfattende dekning av terrorangrepene i Norge 2011 internasjonalt, og mange statsledere og politikere sendte kondolanser blant annet direkte til Kong Harald.

                                               

Internasjonale samfunn

Det Internasjonale samfunn er en betegnelse brukt i internasjonale forbindelser og sikter til alle mennesker, kulturer og land i verden. Begrepet brukes gjerne for å vise til de felles forpliktelser som de har seg i mellom. I en humanitær krise k ...

                                               

Investitur

Investitur er en betegnelse på den høytidelige innsettelse av en person i et kirkelig eller verdslig, gjerne fyrstelig, embete eller ved overdragelse av eiendom i form av len fra en lensherre til en vasall. Betegnelsen investitur stammer fra skik ...

                                               

Kabinett

Et kabinett er en forsamling av fremstående medlemmer av en regjering. I noen land, f.eks. Norge, brukes betegnelser som statsråd eller lignende. I noen land, særlig land med parlamentarisme, er det kabinettet som samlet bestemmer regjeringens po ...

                                               

Koalisjonsregjering

Etter valgopptelling; Dersom det viser seg at ikke noe enkelt parti har flertall i parlamentet, i Norge: Stortinget, blir oppdraget om å danne regjering, gitt til det partiet som har størst sjanse til å vinne støtte for politikken sin i Stortinge ...

                                               

Kompromiss

Et kompromiss er resultat av forhandlinger der ingen parter får det 100 % som de vil, men alle får noe. I politikken er kompromisset den vanligste form for fellesbeslutninger, enten en snakker om tre partier i regjeringsforhandlinger eller storti ...

                                               

Kraftsosialisme

Kraftsosialisme er et norsk uttrykk som betegner en politisk retning innen Arbeiderpartiet som egentlig begynte i etterkrigstiden. Kraftsosialistene i Arbeiderpartiet fikk mye av æren for bygging av velferdssamfunnet i Norge på massive, sentralt ...

                                               

Kulturvern

Kulturvern er en samlebetegnelse for arbeid med materielt og immaterielt innsamling, dokumentasjon og formidling. Materielt kulturvern kan sies å arbeide for å sikre konkrete gjenstander kulturminner og den kunnskapen de forteller. Dette området ...

                                               

Kumulasjon

Kumulasjon eller å gi personstemme vil si å gi kandidater på stemmeseddelen mer enn én stemme. I Norge er det en mulighet man har ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg.

                                               

Laïcité

Laïcité er et uttrykk som skal betegne den sekulære stat, det vil si der religionen ikke har institusjonell innflytelse i statsanliggender, og omvendt at staten ikke har slik innflytelse på religionens anliggender. Uttrykket antas ikke å ha noen ...

                                               

Legalisering

Legalisering omhandler det å gjøre noe gyldig innenfor loven, især å gjøre lovlig noe som tidligere var ulovlig. Det er forskjell på å legalisering og avkriminalisering, som vil si å avskaffe straff for handlinger som tidligere har vært straffbar ...

                                               

Lovgivende makt

Lovgivende makt er makt til å vedta, endre og oppheve lover. Lovgivende makt er en av de tre maktområdene som defineres og holdes adskilt i henhold til maktfordelingsprinsippet. Lovgivende makt tilligger vanligvis nasjonalforsamlinger og parlamen ...

                                               

Makt

Makt er evnen til nå sine mål, om så mot andres vilje og interesser, og kan også bety å ha autoritet eller myndighet over noe. Maktbegrepet er gjenstand for mye diskusjon innen især samfunnsvitenskapene statsvitenskap og sosiologi. Mange definere ...

                                               

Maktfordelingsprinsippet

Maktfordelingsprinsippet er en doktrine som innebærer at den makten i en stat deles mellom forskjellige myndigheter for at disse skal oppveie og utøve kontroll over hverandre. Det har som formål å forhindre maktmisbruk. Maktfordelingsprinsippet e ...

                                               

Maltakonferansen

Maltakonferansen fant sted fra 2. til 3. desember 1989, få uker etter Berlinmurens fall, mellom USAs president George H.W. Bush og Sovjetunionen leder Mikhail Gorbatsjov. Hensikten med møtet var å diskutere de hurtige endringene som skjedde i Eur ...

                                               

Mandatområde

Et mandatområde var et landområde som ble administrert av en stat etter oppdrag fra Folkeforbundet. Det ble etablert etter reglene i artikkel 22 i Folkeforbundets traktat av 28. juni 1919. Alle territorier som ble utlagt som mandatområde, hadde f ...

                                               

Manifest

Et manifest er en tekst som danner grunnlaget for en ideologi, en kunstnerisk retning eller en annen slags kulturell bevegelse, gjennom å gjøre rede for prinsippene og intensjonene som ligger til grunn. I et kirkesamfunn eller religion kalles et ...

                                               

Meritokrati

Meritokrati er en styreform hvor intelligens, kompetanse og ytelse gir grunnlaget til maktfordeling og sosial status. Kan i praksis minne om andre styreformer som demokrati, men makt og autoritet tildeles etter evner og ferdigheter, og ikke etter ...

                                               

Mindretallsregjering

I et parlamentarisk system skilles det mellom mindretallsregjeringer og flertallsregjeringer. Mindretallsregjeringer kjennetegnes ved at de ikke har et avklart flertall bak seg i parlamentet. I praksis betyr dette ofte at det eller de partiene so ...

                                               

Ministerium

Ministerium betegner enten et departement altså noe som styres av en minister – f.eks. samferdselsministeriet ; eller hele regjeringskollegiet, gjerne med lederens statsministerens navn som beskrivelse – f.eks ministeriet Sverdrup. Om norske forh ...

                                               

Minoritet

Minoritet utgjøres av de som er i mindretall, og som utgjør mindre enn 50% av en populasjon eller forsamling. I sosiologi brukes begrepet ofte om en etnisk gruppe som ikke har flertall i et samfunn, da forstått som en språklig minoritet. Det kan ...

                                               

Moderparti

Et moderparti er i politisk terminologi det partiet som for eksempel et ungdomsparti eller en kvinneorganisasjon støtter. Betegnelsen er allikevel mest brukt om forholdet et ungdomsparti har til det politiske partiet det støtter. Arbeidernes ungd ...

                                               

Moratorium

Moratorium er en utsettelse for betaling av gjeld. Vanligvis brukes betegnelsen når et land av ulike grunner ikke betaler sin utenlandsgjeld. Et moratorium vedtas ofte på selvstendig grunnlag av et lands regjering, men det kan også forhandles fre ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →