Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 16                                               

Suffragette

Suffragette betegner en deltager i bevegelsen som arbeidet for kvinnelig stemmerett i Storbritannia. Ordet ble først brukt om den mest radikale delen av bevegelsen, men ble etter hvert utvidet til å omfatte en større del av kvinnebevegelsen.

                                               

Sultestreik

Sultestreik er en ikkevoldelig kampform hvor deltagerne frivillig faster, det vil si unnlater å ta til seg føde, for å oppnå et mål. Sultestreik er også en form for sivil ulydighet.

                                               

Teaterslag

Et teaterslag er en konflikt mellom tilskuergruppene, eller mellom tilskuergruppene og aktører under en teaterframvisning. Vi har et teaterslag når konfliktene kommer til uttrykk gjennom vedvarende og omfattende tilrop, kasting av gjenstander og ...

                                               

Teknokrati

Teknokrati er en styreform uten yrkespolitikere, men som heller mot at eksperter innen sine felt styrer samfunnet. Ekspertene innehar ofte titler som forskere, professorer, byråkrater, men kan også være for eksempel bønder, sykepleiere og lærere, ...

                                               

Terrorisme

Terrorisme kan beskrives som realiserte, målbevisste, voldelige handlinger rettet mot sivile mennesker eller mot myndigheter eller deres installasjoner til tider og steder som ellers ville vært fredelige. Handlinger av en slik art blir gjerne ful ...

                                               

Tokammersystem

Tokammersystem er et politisk system der et lands parlament er delt i to kamre, et overhus og et underhus. Norge hadde inntil 2009 et "semi-tokammersystem", der ett kammer, Stortinget, etter valget konstituerer seg i Odelstinget og Lagtinget.

                                               

Toppmøte

Et toppmøte er et offisielt møte mellom to eller flere statsoverhoder. Toppmøtene finner sted etter en forutgående avtalt dagsorden og har ofte form av forhandlinger om større politiske emner. I motsetning til audienser er partene nominelt likest ...

                                               

Tributt

Tributt er en ytelse som man er skyldig noen. Uttrykket benyttes om for eksempel løsepenger eller den regelbundne avgift som en vasall må yte til en sentralmakt.

                                               

Ungdomspolitikk

Ungdomspolitikk er en fellesbetegnelse på politisk aktivitet blant ungdom, både organisert og uorganisert. De norske ungdomspartiene er egne organisasjoner, og er tilknyttet moderpartiet på samme måte som Senior- og studentorganisasjoner. Partien ...

                                               

Utenomparlamentarisk virksomhet

Utenomparlamentarisk virksomhet er politisk aktivitet på siden av vanlige politiske institusjoner som partier og valgte organer. Formålet er vanligvis å kunne påvirke den vanlige politiske prosessen uten selv å delta direkte i denne.

                                               

Vararepresentant

Vararepresentant er en person som erstatter et fast medlem av en forsamling eller styre dersom et fast medlem har fravær. En personlig vararepresentant møter bare for et bestemt medlem. Vararepresentantene velges normalt gjennom det samme valg so ...

                                               

Velferdsstat

Velferdsstat er betegnelsen på en stat som, i tillegg til å sørge for sine borgeres sikkerhet, yter dem en rekke grunnleggende goder som for eksempel støtte til utdannelse, trygder ved sykdom eller fattigdom og pensjon. Hvor omfattende velferdsst ...

                                               

Venstreorientert politikk

Benevnelsene høyre og venstre stammer fra partigrupperingenes plassering i den franske nasjonalforsamlinga etter den franske revolusjonen i 1789. Der satt de kongetro til høyre for presidentstolen, og ble kalt "til høyre", mens de radikale satt t ...

                                               

Venstresiden

Venstresiden er en fløy i politikken der de tilhørende partiene eller personer har visse politiske fellestrekk. Fellestrekket mellom ideologier på venstresiden er et mål om høyere grad av sosial likhet og egalitarisme mellom innbyggerne i et samf ...

                                               

Vesten

Vesten, vesterlandene eller den vestlige verden, også Oksidenten av latin occidens: "solnedgang", "vest" eller Aftenlandet av tysk Abendland, betegner alt etter sammenhengen forskjellige land særlig i Europa og Amerika tatt under ett, ofte med gr ...

                                               

Økofeminisme

Økofeminisme er en sosial og politisk bevegelse som forsøker å forene økologisme og feminisme. Økofeminister fremmer at det finnes et forhold mellom undertrykkingen av kvinner og naturens forfallenhet, og de leter i kryssingen mellom sexisme, nat ...

                                               

Øvrighetstat

Øvrighetstat er betegnelsen på en statsmodell, som i utgangspunktet ble brukt som begrep i motsetning til rådsdemokratiet i monokratiske stater. I denne forstand er en stat karakterisert som øvrighetstat, når de offentlige anliggender nesten utel ...

                                               

Ahl-e Haqq

Ahl-e Haqq, også kalt Yârsân, eller Kakai, persisk اهل حق Ahl-e Haqq, er tilhengere av en religion grunnlagt av Sultan Sahak i Iran på 1300-tallet Antallet er idag rundt 1.000.000, hovedsakelig i det vestlige Iran og i Irak. Mange er kurdere, men ...

                                               

Apateisme

Apateisme er betegnelsen på en filosofisk holdning til religion som går ut på at det er likegyldig hvorvidt Gud eksisterer eller ikke. Den skiller seg fra andre ikketeistiske retninger som ateisme, agnostisisme og ignostisisme/teologisk nonkognit ...

                                               

Ariosofi

Ariosofi er en halvreligiøs strømning innen den tyske Völkisch-bevegelsen, som blant annet er inspirert av teosofi, okkultisme og esoterisme. Den inneholder en tro på ariernes overlegenhet, og på et opprinnelig urhjem som for eksempel Hyperborea, ...

                                               

Avgudsdyrkelse

Avgudsdyrkelse betyr, i religiøs forstand, dyrkelsen av falske eller hedenske guder. I overført betydning, er det dyrkelsen av noe som, etter alminnelig oppfatning, ikke bør være gjenstand for dyrkelse. En vurdering av hvilke religiøse retninger ...

                                               

Bedekrans

En bedekrans er et perlekjede eller lignende, som benyttes som hukommelsesverktøy ved bønn. I den romersk-katolske kirken benyttes en rosenkrans, det er en bønnesnor med 59 kuler av tre, glass eller et mere kostbart materiale samt et kors. Den er ...

                                               

Beelzebub

Beelzebub eller Beelsebul er et annet navn på fruktbarhetsguden Baal som filisterne dyrket i Ekron. I senere kristne skrifter brukes det også som et annet navn for en demon. Folkegruppen og guden deres ble oppfattet som en trussel for jødene da d ...

                                               

Bima

Bima, bimah eller bema er en opphøyet plattform. I det gamle Athen ble den brukt som en talers podium. I jødedommen er det navnet på plattformen med bord som Tora-rullene legges på når man leser fra dem. I en ortodoks synagoge er en bima et opphø ...

                                               

Blot

Blot var en rituell norrøn offerfest til ære for de norrøne gudene. Til blotet hørte som regel ofring av mat og rituell slakting av dyr, men også mat og drikke. Blodet fra offerdyret stenketes på deltagerne og på vegger og inventar i blotshuset. ...

                                               

Bogomiler

Bogomiler var medlemmer av en middelaldersk balkansk sekt, oppkalt etter grunnleggeren Bogomil. Sekten var kristen, og av manikeisk opphav. Sekten oppstod rundt 900-tallet i Det bulgarske rike og spredte seg videre til det nærliggende bysantinske ...

                                               

Candomblé

Candomblé av ordene ka-ndombe-mbele, og bety: "lite hus for innvielse av farget person", men som av noen kilder også antas å bety "dans til ære for gudene") er en synkretisk afro-brasiliansk religion basert på afrikanske trosretninger fra forskje ...

                                               

Cargokult

En cargokult er en religiøs vekkelsesbevegelse som har utspring i tradisjonelle førindustrielle stammesamfunn, hovedsakelig i avsidesliggende områder av Ny-Guinea og andre melanesiske og mikronesiske kulturer. Kultene fokuserer på materiell rikdo ...

                                               

Charvakaer

Charvakaene dannet en åndelig retning i India i oldtiden. De synes å ha hatt et hovedsakelig ateistisk og naturalistisk syn. De kritiserte det bestående innen religionen på den tiden. De nevnes allerede omkring 500 f.Kr. Deres filosofi synes like ...

                                               

Coven

Et coven er en gruppe mennesker, tradisjonelt 13 i tallet, som møtes jevnlig for å praktisere heksekunst. I moderne heksekunst, som wicca, kan tre eller flere konstituere et coven. I de fleste tradisjoner er et coven selvstendig i forhold til de ...

                                               

Benjamin Creme

Benjamin Creme var en britisk kunstner og forfatter som siden 1974 forutsa, blant annet gjennom helsides annonser i store aviser i mange land, at Maitreya, den nye verdenslæreren snart skulle stå fram. Benjamin Creme så Maitreya som oppfyllelslen ...

                                               

Diapraksis

Diapraksis er et begrep som betegner hvordan representanter fra ulike religioner deler et felles engasjement, og derfor går sammen om et felles arbeid. Begrepet ble introdusert av Lissi Rasmussen som bruker det for å vise til hvordan god dialog m ...

                                               

Djevel

Djevel er en ond ånd eller demon i flere religioner, i mytologi og folketro. Ordet djevel eller jævel kan også brukes om et ondt eller listig menneske. I flere sammenhenger er djevler en motsetning til engler og gode ånder. Djevelen i bestemt for ...

                                               

Dobbeltørn

Dobbeltørn er en allegorisk, grafisk og heraldisk figur som gjengis som en stilisert ørn med to ørnehoder på hver sin hals på samme kropp, med en vinge til hver side, med et ben til hver side og med halefjær rett ned. Dobbeltørn eller lignende fu ...

                                               

Dogmatikk

Dogmatikk eller dogmatisk teologi er en systematisk-teologisk disiplin i katolsk og protestantisk teologi, som forsøker å utlegge kristendommens troslære systematisk. Sammen med fundamentalteologi/prolegomenaspørsmål, moralteologi/teologisk etikk ...

                                               

Dogme

Dogme er det samme som læresetning. Begrepet hadde opprinnelig politisk betydning som et påbud eller kunngjøring, men ble etter hvert et filosofisk begrep som betegnet en grunnleggende sannhet. Begrepet blir brukt om en tro eller doktriner som i ...

                                               

Drikkoffer

Drikkoffer eller libation er et ritual hvor væske blir helt ut, som et offer for en gud eller ånd, eller til minne om en avdød. Det var vanlig i mange religioner i antikken og praksisen har fortsatt i mange kulturer den dag i dag. Ulike substanse ...

                                               

Dualisme

Dualisme betegner teorier eller verdenssyn som går ut fra to uforenlige grunnbegreper eller prinsipper; for eksempel kropp og sjel, det gode og det onde. Det motsatte verdenssynet, at alt er ett, kalles monisme. Begrepet dualisme brukes i mange u ...

                                               

Døende gud

Døende gud, også referert til som "død og oppstandelse" eller "gjenoppstandelseguddom", er en gud som dør og er gjenoppstandet eller gjenfødt, enten i bokstavelig forstand eller i symbolsk mening. Eksempler på mannlige guddommer i oldtidens Midtø ...

                                               

Eksorsisme

Eksorsisme, også kalt djevel- eller demonutdrivelse, er den religiøse praksisen av utdrivelse av demoner eller en annen ond åndelig entitet som antas å ha tatt styring over en person eller en gjenstand. Praksisen er svært gammel og er fortsatt en ...

                                               

El (guddom)

El er det nordvestsemittiske ordet for "guddom", eller "Gud", tilsvarende det akkadiske ilum. I kanaanittisk religion, eller i religionen i Levanten som helhet, var Eli eller Il den øverste gud, far til hele menneskeheten og alle vesener og ektef ...

                                               

Elysion

Elysium omdirigerer hit. For albumet av det finske power metal-bandet Stratovarius, se Elysium album. For sci-fi-filmen fra 2013, se Elysium film Elysion, eller de elysiske marker, var i henhold til greske og romerske mytologier et paradis, det s ...

                                               

Enteogen

Ordet enteogen er en moderne term avledet fra to gammelgreske ord, ἔνθεος og γενέσθαι. Enteos betyr "indre gud", i litt friere oversetting "inspirert". Grekerne brukte ordet når de hyllet diktere og andre kunstnere. Genestai betyr "å forårsake ek ...

                                               

Etniskreligiøs gruppe

En etniskreligiøs gruppe er en etnisk gruppe hvis medlemmer også er forent av en felles religiøs bakgrunn. Etniskreligiøse samfunn definerer ikke sin etniske identitet hverken gjennom herkomst eller religiøs tilknytning men ofte gjennom en kombin ...

                                               

Euhemeros

Euhemeros var en gresk filosof og mytograf ved hoffet til Kassandros, konge av Makedonia. Euhemerus fødested er usikkert og omdiskutert, Messina på Sicilia eller Messene på Peloponnes er de mest sannsynlige stedene, men også Khíos eller Tegea har ...

                                               

Fabelvesen

Fabelvesen, fabeldyr eller fabelfolk er dyr, fugler, menneskelignende eller andre vesen som hører hjemme i forskjellige mytiske virkeligheter, men som ikke finnes i den virkelige naturen. De spiller en viktig rolle i fabler, sagn, eventyr, myter, ...

                                               

Faste

Faste er vanlig innen ulike religioner som en tid av refleksjon, bønn, åndelig fornyelse, rensende prosess, botgjøring med mer. Fasten skjer på ulike måter, men vanligvis avstår man fra mat og eventuelt drikke fra soloppgang til solnedgang. Faste ...

                                               

Fetisj

Fetisj er en lagd gjenstand som blir ansett for å ha en spesiell, gjerne religiøs eller magisk, kraft, makt eller verdi. Ordet ble opprinnelig særlig brukt om idolbilder og kultgjenstander som ble tilbedt i visse naturreligioner og regnet for å v ...

                                               

Fjell

Fjell er en større landskapsformasjon, en landskapstype eller geografisk område. Det benyttes først og fremst om høyere lender og åser, eller områder som ligger så høyt at de er naturlig fri for skog. Det er i Norge ingen spesifikk høyde som avgj ...

                                               

Flagellasjon

Flagellasjon er pisking eller pryling for å framkalle følelsesmessige opplevelser som anger, sønderknuselse og liknende, eller for å oppnå seksuell opphisselse og ekstase. Aktiviteten forekommer på den piskedes egen oppfordring eller som selvpisk ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →