Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 169                                               

International Planned Parenthood Federation

International Planned Parenthood Federation er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som ble stiftet i 1952, med sikte på å promotere seksualopplysning og reproduktiv helse. I 2017 har de 152 medlemsorganisasjoner i hele verden. Hovedkontore ...

                                               

Kjernefamilie

En kjernefamilie er en sosial institusjon der ektefellerelasjonen danner institusjonens kjerne, som andre sosiale og/eller biologiske relasjoner springer ut fra. Den allmenne bruken av ordet henspiller ofte på par av motsatt kjønn som bor sammen ...

                                               

Klan

Klan er en gruppe av mennesker som bindes sammen av slektskap. Det kan sammenlignes med ætt, men klanbegrepet omfatter også sosiale grupper med mytiske stamfedre eller -mødre. Ordet kommet av det gæliske ordet "clann" som betyr avkom eller barn. ...

                                               

Matrifokalitet

Matrifokalitet er en husholdningstype der mor står i sentrum. Husholdningen består av en kvinne og hennes barn. Voksne menn, enten det gjelder ektemann, mors brødre eller voksne gutter, er fraværende eller spiller en mer perifer rolle. Husholdnin ...

                                               

Mor

For å lese om mor i betydningen maurer, eller den ungarske småbyen Mór, se det Mor, mer familiært ofte omtalt som mamma og tidligere kalt moder, er en kvinne som har barn. Mor i betydningen "kvinnelig forelder" kan brukes både om den som har båre ...

                                               

Mormor

Mormor er navn på ei kvinne som er mor til ens egen eller andres mor. Ei mormor er en av fire besteforeldre. Ordet kommer fra norrønt móðurmóðir. På 1700-tallet fikk ordet sterk konkurranse fra ordet bestemor Bedstemoder, som, i likhet med "godmo ...

                                               

Nevø

Nevø er en slektsbenevning for sønnen til noens bror eller søster. En kan også benytte ordet brorsønn eller søstersønn for å klargjøre slektskapet. Ordet "nevø" kommer fra fransk neveu, av latin nepos med samme betydning. Det tilsvarende ordet fo ...

                                               

Niese

Niese er en slektsbenevning for datteren til noens bror eller søster. En kan også benytte ordet brordatter eller søsterdatter for å klargjøre slektskapet. Ordet "niese" kommer fra fransk neveu, av latin nepos med samme betydning. Det tilsvarende ...

                                               

Onkel

Onkel er en betegnelse på en bror av ens mor eller far. Begrepet brukes også om foreldres søskens ektemann. Selv om morbror og farbror også er korrekt norsk er det uvanlig sammenlignet med den svenske bruken, der det norske vanlige ordet onkel i ...

                                               

Oppdragelse

Oppdragelse er et hovedbegrep i pedagogikken. Oppdragelse er et så omfattende og sammensatt fenomen at det vanskelig lar seg fange inn i en kortfattet og enkel definisjon. Kort kan oppdragelse bestemmes som tiltak for å hjelpe barn og unge til å ...

                                               

Overgangsstønad

Overgangsstønad skal sikre inntekt til livsopphold til den som er enslig mor eller far, og som er alene om omsorgen for barn. Overgangsstønad gis i en begrenset periode og er avhengig av barnets alder og behovet for stønaden. Vilkårene er i hoved ...

                                               

Sivilstand

Sivilstand viser til en persons forhold til en eller flere andre personer. Noen vanlige statuser er: separert avdød skilt gift/registrert partner enke enslig samboer forlovet Antall barn kan også være spesifisert, og da blir sivilstand synonymt m ...

                                               

Slekt (jus)

Slekt som juridisk begrep betegner tradisjonelt i Europa personer som nedstammer agnatisk fra samme person. Disse personene vil gjerne ha samme slektsnavn. Uttrykket slekt brukes imidlertid også i dagligtalen i en bredere forstand, om alle man er ...

                                               

Stefamilie

Stefamilie er betegnelsen på den utvidede sosiale familien man får når en av ens foreldre inngår et nytt ekteskap eller samboerskap. Dette gjelder både når forelderen er enkemann eller enke og når ens foreldre er skilt. Hvis ens far inngår et nyt ...

                                               

Svigerfamilie

Svigermor og svigerfar er ut fra ditt ståsted din ektefelles foreldre. Svigermødre, og særlig brudens mor, har i populærkulturen ofte og urettferdig blitt tillagt usympatiske trekk. Årsaken til dette kan ligge i den historiske rolle mødre har hat ...

                                               

Sønn

Sønn er et lånord fra dansk, som igjen kommer fra gammeldansk syn, søn som betyr "sønner". Den danske formen erstattet den opprinnelige norske formen son, som bevares i nynorsk; son kommer av norrønt sonr, igjen avledet av germansk *sunu-, fra in ...

                                               

Søsken

Søsken er to eller flere avkom etter felles foreldere. Søsken må således ha samme far og mor. Avkom med bare en felles forelder kalles halvsøsken. Avkom uten felles foreldre kalles stesøsken, og er vanligvis ikke genetisk beslektet. Ordet søsken ...

                                               

Søskenbarn

Søskenbarn er et slektskapsforhold der to personer har hver sin forelder som er søsken. Søskenbarnet til en person er altså barn av dennes onkel eller tante. Et søskenbarn av hankjønn kalles fetter, mens et av hunkjønn kalles kusine. Søskenbarn h ...

                                               

Søster

Søster er avkom av hunnkjønn til sine søsken dersom de har felles foreldre. Om bare en av forelderene er felles, kalles avkommet halvsøster. Hvis en person har fått en søster ved at moren eller faren gifter seg på nytt kalles dette stesøster. For ...

                                               

Tante

Tante er i første rekke betegnelse på enten fars søster, tidligere også kalt faster, eller mors søster, tidligere også kalt moster. De fleste bruker også begrepet om inngiftede kvinnelige ektefeller av mors og fars søsken. Selv om opprinnelsen er ...

                                               

Tilknytningsomsorg

Tilknytningsomsorg er et begrep skapt av barnelegen William Sears og er basert på prinsippene i tilknytningsteori og utviklingspsykologi. Tilknytning er det sterke, affektive båndet som dannes mellom barn og omsorgsperson. I løpet av de første le ...

                                               

Tremenning

Tremenning betegner på norsk et slektskapsforhold mellom to personer i tredje ledd; etterkommere i tredje generasjon. En tremenning er en slektning som er barn av søskenbarnet til mor eller far, ens filleonkel og -tante. Tremenninger har minst én ...

                                               

Ungdom

Ungdom er tiden mellom da man slutter med å være barn og til man er blitt voksen. Det er vanlig å tidfeste dette til ten - årene, som begynner på tret ten og slutter på nit ten. Nyere lovverk gjør dette noe komplisert. Man er over kriminell laval ...

                                               

Utenomekteskapelige barn

Utenomekteskapelig, også kalt uekte, barn, betegner barn som er født utenfor ekteskap. Legitime og illegitime barn betegner i familierett og dagligtale i mange deler av verden barn som er født henholdsvis i ekteskap og barn som er født utenfor ek ...

                                               

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner eller familievold er vold, eller trusler om vold, overfor personer som er eller har vært i "familie" eller i familie- eller ekteskapslignende forhold. Det inkluderer søsken, barn, foreldre, besteforeldre og andre i rett opp ...

                                               

Ætt

Ætt er et ord som har samme betydning som slekt. Det gamle norrøne samfunnet beskrives gjerne som et ættesamfunn. På gammelnorsk kunne ordet skrives både som ætt og som átt. Ordet har etymologisk sammenheng med det gotiske ordet aihts, "eiendom", ...

                                               

Ættesamfunn

Ættesamfunn blir gjerne brukt om de gamle norrøne samfunn. Det betyr at det er ætten som er samfunnets grunnsten eller viktigste element. Det var ættens ansvar først og fremst å ta vare på ættens medlemmer, og å sørge for at ættens interesser ble ...

                                               

Badegjest

Badegjest er generelt en betegnelse på gjest på et badested, men brukes av lokalbefolkningen omkring Ytre Oslofjord og nærmeste del av Skagerrakkysten om sommergjester fra hovedstadsområdet. Betegnelsen er brukt lenge, trolig siden slutten av 180 ...

                                               

Datsja

Datsja er et russisk ord for en sommerbolig eller et landsted i forstedene til russiske og tidligere sovjetiske byer. Ordet betyr egentlig gitt eller tildelt, men kan forklares som "et hus på landet". Det kan være alt fra små hageskur til flotte ...

                                               

Fritid

Fritid er den tiden i løpet av døgnet da en ikke sover, spiser eller utfører pålagte oppgaver eller arbeid. Fritiden omfatter delen av en persons liv som han eller hun mer eller mindre fritt kan bestemme over selv. Fritid blir oftest fylt med lys ...

                                               

Fritidsklubb

Fritidsklubb eller ungdomsklubb er et tilbud rettet imot barn og ungdom som tilbyr en sosialarena i fritiden. Fritidsklubber er gjerne kommunalt eid, og i noen grad brukerstyrt. Et av fritidsklubbenes hovedmål er å være holdningsskapende og motvi ...

                                               

Hytte

Hytte er en bygning som er oppført for å brukes som fritidsbolig eller feriebolig. Hytter oppføres gjerne i nærheten av fritidsaktiviteter som jakt, fiske og friluftsliv/utendørsidrett, eller i områder med spesielt fin natur, som i skogen, på fje ...

                                               

Kjør for livet

Kjør for livet er et tilpasset opplevelses- og fritidstilbud til barn og unge. Kjør for livet bruker motor og motorsport som utgangspunkt for å gi barn og unge positive opplevelser, mestring og økt sosial kompetanse. I Kjør for livet får barn og ...

                                               

Speiderleir

En speiderleir er en samling for speidere. På norsk har uttrykket vært brukt siden speiderbevegelsen ble etablert i Norge, og i 1930 utga forfatteren Erling Hauger ungdomsromanen I speiderleir under pseudonymet Arne Refs. En internasjonal speider ...

                                               

AmeriCorps

AmeriCorps er et amerikansk nasjonalt frivillighetsprogram støttet av den føderale staten, ideelle organisasjoner, næringslivet og andre bidragsytere. Gjennom AmeriCorps engasjeres voksne personer i samfunnstjenlig frivillig arbeid med formål å h ...

                                               

Barnas dag

Barnas dag er i Norge små og store tilstelninger der en arrangerer leker og underholdning for barn. Arrangørene kan samtidig rette oppmerksomheten mot barns behov og samle inn penger til tiltak for barn. Slike temadager arrangeres gjerne med friv ...

                                               

Frivillig.no

Frivillig.no er en nasjonal oppslagstavle for frivillige oppdrag. Siden ble lansert 3. desember 2015. og driftes av Frivillighet Norge, med støtte fra Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, Oslo Kommune, Kulturdepartementet og Helsedirekt ...

                                               

Frivilligbørs

Frivilligbørs er en markedsplass der næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlige tjenesteprodusenter kan møtes for å inngå sosiale partnerskap og kontrakter om kortsiktig eller langsiktig samarbeid. Valuta som gjelder på frivilligbørs er ...

                                               

Frivillighet

Frivillig er et begrep som ofte blir bruk for de som arbeider uten lønn eller noen annen form for økonomisk vederlag. Frivillig arbeid er gjerne knyttet til frivillige organisasjoner med samfunnsnyttig formål som for eksempel Norges Røde Kors ell ...

                                               

Frivillighetsprisen

Den nasjonale Frivillighetsprisen er en pris som hvert år deles ut av frivillig sektors samarbeidsforum Frivillighet Norge rundt FNs internasjonale dag for frivillighet den 5. desember til en person eller gruppe som har utmerket seg med frivillig ...

                                               

Frivillighetsregisteret

Frivillighetsregisteret er ett av de offentlige registrene som administreres fra Brønnøysund, og har som formål å bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Registeret skal sikre systematisk inform ...

                                               

Frivillighetsregisternemnda

Frivillighetsregisternemnda er en norsk klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet. Alle vedtak etter Frivillighetsregisteret kan ankes til Frivillighetsregisternemnda. Frivillighetsregisternemndas sekretariat er lokalisert i Førde, og fra høsten ...

                                               

Frivillighetssentralen (Fredrikstad)

Stiftelsen Frivillighetssentralen i Fredrikstad driver prosjekt Friske eldre for hjemmeboende pensjonister i kommunen. Det er faste treffsteder fire ulike steder, Holmen, Grønlien, Emil Mørch og Torsnes. Dette er sosiale møteplasser med hvor det ...

                                               

Frivilligsentral

En frivilligsentral eller nærmiljøsentral er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen. Sentralen skal også være et kraftsenter o ...

                                               

Press – Redd Barna Ungdom

Press – Redd Barna Ungdom er en norsk ungdomsorganisasjon som jobber mot strukturelle årsaker til at barns rettigheter brytes. Press er Redd Barnas ungdomsorganisasjon, men har eget organisasjonsnummer og er juridisk, økonomisk og politisk uavhen ...

                                               

Solidaritetsløp

Solidaritetsløp er en populær måte å samle inn bistand til ulike formål som bidrar til å hjelpe samarbeidsprosjekter i utviklingsland. For å kunne gjennomføre et slikt bistandsprosjekt trenger man frivillige som er villig til å løpe for den beste ...

                                               

Volontør

Volontør er en stillingstittel for unge personer i lærlingestillinger på kontorer og lignende for liten eller ingen lønn. Volontør var en svært vanlig stillingstittel i Norge på begynnelsen av 1900-tallet, og ble for eksempel brukt på bud. I dag ...

                                               

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt, eller borgerstyrt, personlig assistanse er en organisasjonsform for praktisk assistanse i hverdagen for mennesker med funksjonsnedsettelse. Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av tjenestene som en person me ...

                                               

Dyskalkuli

Dyskalkuli eller tallblindhet er en samlebetegnelse på spesifikke lærevansker i matematikk. Dyskalkuli er en diagnose. Se også matematikkvansker som kjennetegnes ved de samme problemene, men generelt i mindre grad. Ordet "talldysleksi" er blitt b ...

                                               

Dysleksi

Dysleksi, lese-skrivevansker eller ordblindhet er en form for lese- og skrivevansker som er forbundet med en svikt i det fonologiske systemet. Tilstanden innebærer en svekkelse i hjernens evne til å omforme skrift som øynene oppfatter til menings ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →