Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 190                                               

Engler-systemet

Engler-systemet er en klassifikasjon for blomsterplantene som var svært viktig på tidlig 1900-tall. Adolf Engler publiserte første versjon i sin bok Syllabus der Pflanzenfamilien i 1892. Boka og systemet ble utgitt i flere utgaver av Engler og et ...

                                               

Epifytt

Epifytt er en plante som vokser og lever på overflaten til andre planter, men uten å parasittere på den. En stor del av de urteaktige plantene planter som ikke er treaktige, vokser som epifytter på trestammer og tregreiner hvor de får tilstrekkel ...

                                               

Ettårig plante

Ettårige planter eller annueller er planter som visner og dør etter sin første vekstsesong, og etter å ha spredt sine frø eller sporer for neste generasjons framvekst. Ettårig er en alternativ livhistoriestrategi til toårig og flerårig. Ettårige ...

                                               

Eviggrønn

Eviggrønn er en betegnelse på planter som bevarer bladene gjennom hele året, og hvor hvert blad holder i mer enn tolv måneder. Dette i motsetning til løvfellende planter som mister bladene om høsten før de går inn i hvileperioden om vinteren, når ...

                                               

Fjellbjørkeskog

Fjellbjørkeskogen danner et belte mellom barskogen og skoggrensa i fjellet – den subalpine regionen. Det dominerende treslaget er fjellbjørk. Denne er genetisk ustabil og danner mange overgangsformer mot vanlig bjørk, men kan også krysse med heng ...

                                               

Flerårig plante

En flerårig plante eller perenn er en plante som lever lenger enn to år. Slike planter kan være urter, busker eller trær. Urtene har ofte en stengel som visner og dør når været blir kaldt eller tørt. Rotsystemet overlever vinteren eller tørketida ...

                                               

Flora (botanikk)

Flora har to betydninger innen botanikk: Plantelivet som forekommer i et avgrenset område og/eller i en avgrenset geologisk periode. Systematisk framstilling av plantelivet i et område, tradisjonelt i form av en bok, men i nyere tid også som nett ...

                                               

Flora Danica

For serviset med samme navn, se Flora Danica porselen. Flora Danica er et bokverk med håndkolorerte kobberstikk av Danmark-Norges viltvoksende flora. Verket ble påbegynt i 1761 og inneholder 3 240 tavler og ble utgitt i to utgaver: en med farger ...

                                               

Flora Lapponica

Flora Lapponica er regnet som det viktigste av de tidlige verkene til den svenske naturvitenskapsmannen Carl von Linné. Verket ga kjennskap til plantelivet i trakter som da var nesten ukjente for vitenskapen og verdenen utenfor. Verket ble utgitt ...

                                               

Flora Norvegica

Flora Norvegica er Norges første flora. Den er skrevet på latin, består av to bind, og ble publisert i 1766 og 1776. Forskeren og forfatteren bak verket var biskop Johan Ernst Gunnerus. Han døde i 1773, og bind to ble utgitt etter hans død, av ha ...

                                               

Forsteining

Forsteining eller petrifikasjon er en prosess der organisk materiale blir omdannet til stein gjennom at det originale materiale og fyllingene mellom dem erstattes av mineral. Forsteinet tre er et vanlig resultat av denne prosessen, men alle organ ...

                                               

Frøspredning

Frøspredning er mekanismen planter bruker for å spre frøene sine til nye steder. Forskjellige planter har forskjelligfe typer mekanismer. Noen av de vanligste er vindpredning og spredning med dyr. Det finnes også planter som sprer frøene sine med ...

                                               

Fuktskog

Fuktskog er fuktig fastmarksskog som trives i nedbørrike strøk og kan regnes som en økologisk overgangstype mellom myr- og sumpskog og skog som vokser på fastmark. Næringstilstanden er typisk lav til moderat og jordsmonnet har gjerne høyt humusin ...

                                               

Fykologi

Fykologi er læren om alger. En som forsker på alger kalles en fykolog. Ordet kommer fra gresk fykos og logos. Fykologi er et fagområde innenfor biologi, og regnes ofte som en undergren av botanikken.

                                               

Galle (biologi)

Galle i botanisk betydning er deformasjoner på planter, ofte formet som en oppsvulming av en plantedel, f.eks. på en knopp eller et blad. Dette kan være forårsaket av mekanisk eller kjemisk påvirkning, og den som lager gallen kan være insekter, m ...

                                               

Gametofytt

Gametofytt er en multicellulær struktur eller en generasjon, som enten hann- eller hunn-kjønnede kjønnsceller. Både gametofytt og gamet har bare et enkelt sett av kromosomer. Hos alger, bregner og andre planter som gjennomgår generasjonsveksling, ...

                                               

Generasjonsveksling

Generasjonsveksling er et system der organismer veksler mellom kjønnet formering og ukjønnet formering for annenhver generasjon. Generasjonsveksling finner sted hos flere insekter og hos enkelte andre virvelløse dyr, og hos de fleste nesledyr. Ka ...

                                               

Gynodiøci

Gynodiøci, av gr. gyno- + di- + oikos betegner de artene av frøplanter som har noen planter som kun har hunnlige blomster og noen planter som kun har tvekjønnede blomster. Som regel har de hunnlige plantene i en slik populasjon mindre blomster en ...

                                               

Halofytt

Halofytter er en betegnelse på planter som er tilpasset miljøer hvor de må tåle høy saltkonsentrasjon eller salt sjøsprøyt, altså i den epilittorale eller littorale sonen på havstrender eller på steder med saltutfelling i innlandet, typisk i step ...

                                               

Hekk

En hekk er en rekke med nærtstående busker og tresorter, plantet og vedlikeholt slik at de former en barriere eller for å markere en grense på et område. Hekker brukes også til pynt, parker, hager og mye mer.

                                               

Heksemel

Heksemel er sporene til plantene stri kråkefot og myk kråkefot. Heksemel brenner kraftig og fort når det spres i lufta over en flamme, fordi det inneholder over 50% olje og det får stor tilgang på oksygen ved spredning. Fenomenet er ofte brukt fo ...

                                               

Heterospori

Heterospori er betegnelsen på formering med to type sporer hos karsporeplanter og frøplanter, det vil i Norge si hos kråkefotplanter, sneller eller bregneplanter. Heterospori betegner karsporeplanter hvor det dannes både store hunnsporer og små h ...

                                               

Hillestadåsen naturreservat

Hillestadåsen naturreservat ble opprettet i 1980, og er en frodig bøkeskog helt på nordgrensen av skogtypens naturlige utbredelsesområde på det europeiske kontinentet. På grunn av den store vitenskapelige betydningen, skal bøkeskogen ved Hillesta ...

                                               

Homospori

Homospori er betegnelsen på formering med én type sporer hos karsporeplanter, det vil i Norge si hos kråkefotplanter, sneller eller bregneplanter. Slike planter formerer seg ved generasjonsveksling, det vil si kjønnet og ukjønnet formering annenh ...

                                               

Hortus Cliffortianus

Boka Hortus Cliffortianus var et mesterverk innen tidlig botanisk litteratur og ble utgitt i 1738. Utgivelsen var et samarbeid mellom Carl von Linné og Georg Dionysius Ehret, finansiert av George Clifford i 1735/1736. Clifford var en velstående b ...

                                               

Hul eik

Hul eik er et eiketre som har en diameter på minst 63 cm eller en omkrets på minst to meter i brysthøyde. En hul eik er beskyttet etter naturmangfoldloven. For eiketrær som er synlig hule gjelder beskyttelsen for trær som er minst 30 cm i diamete ...

                                               

Høgstaudegranskog

Høgstaudegranskog er høgstaudeskog som vokser i granskogsregionen på åpne eller skyggefulle, svært frodige og høyproduktive plasser, med et feltsjikt med opptil mannshøye urter, gras og bregner. Skogen kjennetegnes av permanent tilførsel av oksyg ...

                                               

Insectivorous Plants

Insectivorous Plants er en bok som Charles Darwin ga ut i 1875. Den dokumenterer at noen planter kan fange insekter eller andre små dyr og kan ta opp dyrisk næring gjennom bladene. Boka kom ut på John Murrays forlag og hadde 462 sider. Den revide ...

                                               

Kimære (medisin)

Kimære er i biolog og medisin et individ som består av celler som stammer fra forskjellige zygoter. På denne måten kan man krysse arter, men også lage individer med flere, unike foreldrepar. I genetikken brukes betegnelsen kimærisme om et blodtyp ...

                                               

Klatreplante

En klatreplante er en plante med en tynn stengel som ikke er selvbærende. Klatreplanten støtter seg til underlaget ved hjelp av slyngtråder, kroker eller festeskiver. De kan være både urter og forvedede planter. Forvedede klatreplanter kalles ogs ...

                                               

Knopp (botanikk)

Knopp er et botanisk begrep som beskriver det først stadiet på et ungt, lite utviklet skudd. Begrepet brukes til å beskrive blomster og blader som ikke har rukket å springe ut. Innenfor zoologien kan begrepene knopp eller knupp også brukes til å ...

                                               

Kratt

Krattskog eller krattskau, i mindre målestokk også kalt kjerr og kratt, er tett- og sammenvokst vegetasjon over et visst område som består i en kombinasjon av uspesifiserte småvokste trær, buskas og gress av ulike sorter. Krattskog kan opptre ale ...

                                               

Kultivar

En kultivar er en kultivert plante som har fått navn under International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, som stiller krav til egenskaper hos planter som skal få status som kultivar. Blant kravene er kultivaren tydelig må være forskjel ...

                                               

Kumarin

Kumarin er et giftig stoff som har en søtlig kanellignende aroma, men danner fargeløse krystaller ved romtemperatur. Kumarin er i en rekke plantearter, eller det er et grunnlag for en rekke andre stoffer.

                                               

Lauvfellende

Lauvfellende planter kalles de trærne eller buskene som mister alle bladene en gang i løpet av året. I mange deler av verden sammenfaller bladfallet med kommende vinter, men årlige tørkeperioder kan også være årsak til at felling av bladene er nø ...

                                               

Lav

Lav er en symbiose mellom en soppkomponent og en fotosyntesepartner som kan produsere næring til laven fra sollys. De fleste lav består i tillegg av en tredje partner; en orden av encellede stilksporesopp kalt Cyphobasidiales, som blant annet dan ...

                                               

Lavfuruskog

Lavfuruskog er vår tørreste og mest kontinentale skogtype. Den finnes særlig i dalene oppover i fjelltraktene på Østlandet, spesielt på veldrenert morenemark. I bunnsjiktet er det dominans av lavarter som reinlav, kvitkrull og islandslav. I noe f ...

                                               

Lian (plante)

Lian er en vedaktig klatreplante. Den har en eller flere stammer som ikke er selvbærende, og som enten vokser opp fra bakken ved å klamre seg fast til underlaget ved en festeanordning, vokser ved å slynge seg rundt andre planter eller trær, eller ...

                                               

Lindåsprosjektet

Lindåsprosjektet var et tverrfaglig forskningsprosjekt midt på 1970-tallet ved Botanisk institutt ved Universitetet i Bergen. Prosjektleder var Peter Emil Kaland. Prosjektet hadde som hovedformål å undersøke lyngheilandskapet i Nordhordland, førs ...

                                               

Lynghei

Lyngheilandskapet er et skogløst kulturlandskap hvor røsslyng utgjør en vesentlig del av vegetasjonen. En mer presis betegnelse som også brukes, bl.a. av Miljødepartementets nettsted Miljøstatus, er kystlynghei. Lyngheiene trives på et tynt jordl ...

                                               

Lågurtgranskog

Lågurtgranskog er granskog som vokser på rik, middels fuktig til tørr grunn, der lave urter i stor grad preger feltsjiktet. På svært rik, som oftest kalkrik grunn, typisk med innslag av blåveis; på relativt rik grunn, gjerne med innslag av gaukes ...

                                               

Mange

Mange er et tallbegrep med varierende betydning. Det brukes ofte som betegnelse for at en mengde har nådd en uoverskuelig grenseverdi, der det for utsagnsgiver ikke gir god mening å finne det nøyaktige tallet. Innen botanikk finnes planter med fl ...

                                               

Markblomster

Markblomster eller villblomster er en fellesbetegnelse på blomster som ikke er plantet, men vokser fritt i skog og mark. Mange av artene er tilknyttet enger og andre mer eller mindre treløse områder, slik som mange kulturlandskaper. Blomsterenger ...

                                               

Mengxi Bitan

Mengxi Bitan er et oppslagsverk fra 1088 skrevet av polyhistoren Shen Kuo i Songdynastiets tid i Kina. Boktittelen betyr ordrett noe i retning av "Penseldiskusjoner fra en liten drømmestrøm", noe som henger sammen med at Shen Kuo, som han selv sk ...

                                               

The Movements and Habits of Climbing Plants

The Movements and Habits of Climbing Plants er en av Charles Darwins bøker. Den ble først utgitt som en tidsskriftartikkel i 1865. Den første bokutgaven kom ut i 1875 på John Murrays forlag og var på 208 sider. Boka beskriver de ulike organene og ...

                                               

Narrepollinering

Narrepollinering er en pollineringsstrategi der ei plante sender ut signaler om en belønning den ikke har og på denne måten narrer dyr til å besøke blomstene i den hensikt å oppnå belønningen. Selv om blomstene ikke har belønningen dyret leter et ...

                                               

Nektar

Nektar, honningnektar eller blomsterhonning er et sukkerholdig sekret som også inneholder alle de tjue aminosyrene og flere andre substanser, som organiske syrer, terpener, proteiner, vitaminer og ulike eteriske oljer med mer.

                                               

Nordgen

NordGen arbeider med bevaring og bruk av genetiske ressurser innen landbruk og skogbruk i Norden. Dette innebærer bl.a. å bevare frø fra varianter av landbruksplanter, dyrking av planter med vegetativ formering og informasjonsarbeid om genetisk m ...

                                               

Norges flora

Norges flora består av omtrent 2880 karplantearter. Av disse er 1313 indigene, mens 1567 arter regnes som innførte. Norge har bare vært isfritt i 10 000 år, og Norges karplanteflora kan derfor betegnes som svært ung. Av samme grunn forekommer det ...

                                               

Norges nasjonalblomst

Norges nasjonalblomst består av de to artene bergfrue og røsslyng. De to plantene ble kåret ved hver sin anledning. Bergfrue ble utnevnt av fagbotanikere på en internasjonal botanisk kongress i Amsterdam i 1935, der hvert lands representanter sku ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →