Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 222                                               

U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases

U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases er den amerikanske hærens institutt for forskning innen mottiltak mot biologisk krigføring. Instituttet ligger på Fort Detrick i Maryland og er underlagt U.S. Army Medical Research and M ...

                                               

U.S. Public Health Service Commissioned Corps

U.S. Public Health Service Commissioned Corps er et paramilitært offiserkorps i det amerikanske Helse- og omsorgsdepartementet. Korpset består av 6 500 offiserer med medisinsk utdannelse innen folkehelse. Korpsets offiserer har samme grader og bæ ...

                                               

Annie Dodge Wauneka

Annie Dodge Wauneka var en innfødt-amerikansk politiker og folkehelseaktivist. Som medlem av Navajoenes nasjonalråd var hun et innflytelsesrik person i navajo-stammen. Hun var lenge medlem og i tre perioder leder av rådets helse- og velferdskomit ...

                                               

WebMD

WebMD er et amerikansk selskap som hovedsakelig er kjent som en online utgiver av nyheter og informasjon knyttet til menneskers helse og velvære. Nettstedet inneholder informasjon knyttet til medisiner. Det er et av de mest besøkte helsenettstede ...

                                               

Helsepersonell

Helsepersonell er innen skolemedisin personer som kan gi helsehjelp og behandling basert på formell opplæring og erfaring. Det omfatter blant annet leger, sykepleiere, vernepleiere, jordmødre, tannleger, psykologer og apotekere.

                                               

Helsepersonellregisteret

Helsepersonellregisteret er en oversikt over personer som har autorisasjon eller lisens som helsepersonell og dermed kan praktisere i Norge. Registeret føres av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Per 1. februar 2012 var antallet pers ...

                                               

Ambulansearbeider

Ambulansearbeider er i Norge en beskyttet yrkestittel for en gruppe helsepersonell som gir akutt og livreddende behandling til syke og skadde personer, og sørger for profesjonell transport mellom behandlingssteder og behandlingsnivåer. Autorisert ...

                                               

Ambulansepersonell

Ambulansepersonell betegner i Norge dem som jobber i ambulansetjenesten. Hovedsakelig inkluderer det ambulansearbeidere med fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider. Det inkluderer også paramedisinere og annet helsepersonell. De som ikke har ...

                                               

Anestesisykepleier

Anestesisykepleier er en sykepleier med spesiell kompetanse og ansvar for sykepleien til pasienter i forbindelse med anestesi, operasjon, skader, ulykker og/ eller svikt i livsviktige funksjoner. Anestesisykepleier gir anestesi selvstendig på ell ...

                                               

Apotektekniker

Apotektekniker eller farmasitekniker er en person utdannet i den videregående skolen. Utdanningen gir yrkeskompetanse og tar tre år. Yrkeskompetansen gir grunnlag for autorisasjon som helsepersonell i henhold til helsepersonelloven. Utdanningen g ...

                                               

Audiograf

En audiograf er en helsearbeider med særlig kunnskap om hørsel. Audiografen har ansvar for utredning og rehabilitering av hørselsvansker. Audiografens oppgave er å hjelpe mennesker med hørselstap og hørsels-relaterte utfordringer til å fungere be ...

                                               

Distriktslege

En distriktslege var, i Norge, en statlig ansatt lege med ansvar for behandling og forebyggende helsevern i en kommune. Distriktslegene var embetsmenn og dermed formelt utnevnt av Kongen i statsråd etter innstilling fra Helsedepartementet. Fylkes ...

                                               

Ekkotekniker

Ekkotekniker er den norske betegnelsen på en ultralydtekniker som utfører ekkokardiografi, det vil si ultralydundersøkelse av hjertet. I Norge har ekkoteknikerne gjerne en relevant og helsefaglig treårig høyskoleutdannelse som for eksempel sykepl ...

                                               

Farmasøyt

En farmasøyt er en person som er utdannet i farmasi. Tittelen cand.pharm. er fortsatt i bruk i en rekke land om en akademiker som har bestått embedseksamen i farmasi og tilsvarende dr.pharm om en person som har avlagt doktorgrad i faget. I dag ti ...

                                               

Fysioterapeut

Fysioterapeut er en helsefaglig yrkesutøver som praktiserer fysioterapi. Fysioterapeut er en beskyttet yrkestittel med hjemmel i norsk lov 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell med senere endringer. Yrkesutøvelsen forutsetter autorisasjon etter ...

                                               

Helsefagarbeider

Helsefagarbeider har som oppgave å pleie ulike pasient- eller brukergrupper. Oppgavene inkluderer forebygging, behandling som ikke involverer parenterale medisiner, miljøterapi, habilitering og rehabilitering. Helsefagarbeideren skal utføre og hj ...

                                               

Helsesykepleier

En helsesykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for barn og unge 0–20 år og deres familier. I 2018 ble det vedtatt at yrkestittelen skulle endres fra helsesøster til helsesykep ...

                                               

Jordmor

En jordmor er en sykepleier med to-årig spesialutdannelse som vanligvis arbeider ved fødeavdelinger på sykehus, og som bistår med fødselshjelp, svangerskapskontroll og oppfølging av mor og barn. De siste årene er det ansatt mange jordmødre i komm ...

                                               

Kiropraktor

Kiropraktor er en betegnelse på en person som har som hovedvirke å behandle muskel- og skjelettlidelser samt nevrologiske lidelser. Behandlingen som gis av kiropraktorer kalles kiropraktikk. Selv om kiropraktor er en beskyttet yrkestittel i Norge ...

                                               

Klinisk ernæringsfysiolog

En klinisk ernæringsfysiolog er en person som har utdanning innen faget ernæringsfysiologi på master-/hovedfagsnivå. En klinisk ernæringsfysiolog har god kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse. Kliniske ernæringsfysiologer arbeider med ...

                                               

Lege

Lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, det vil si har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. En strengere definisjon er at "lege er en person med medisinsk embetseksamen som ...

                                               

Legesekretær

Legesekretær og helsesekretær er titler som brukes for sekretær- og servicefunksjoner innenfor helsevesenet, ofte hos privatpraktiserende leger, legesentre eller kommunale helsesentre. Siden 1995 er den offisielle og beskyttede tittelen helsesekr ...

                                               

Livlege

En livlege er en personlig lege for en høytstående person, for eksempel en konge, president, pave eller politiker. Livlegen står ansvarlig for sin pasients helse og må være tilgjengelig døgnet rundt. I Norge har kongen egen livlege. Ordet "livleg ...

                                               

Optiker

Optikere er autoriserte helsepersonell som undersøker øyne og syn. Optikernes hovedoppgave er å korrigere og behandle synsfeil med briller, kontaktlinser eller synstrening. Optikere er en del av førstelinjehelsetjenesten innenfor syn og øyehelse. ...

                                               

Ortopediingeniør

Ortopediingeniører designer, lager og tilpasser proteser, ortoser, ortopedisk fottøy og individuelt tilpassede tekniske hjelpemidler. Proteser blir brukt der man mangler en kroppsdel, mens ortoser avlaster eller støtter en kroppsdel som av en ell ...

                                               

Ortoptist

Ortoptister undersøker og behandler barn og voksne med samsynsproblemer og strabisme. De er autorisert helsepersonell og er utdannet på universitetsnivå eller høyskolenivå. Det finnes ingen utdanning i Norge, og utdanningen varierer fra land til ...

                                               

Pleiemedhjelper

Pleiemedhjelper er en betegnelse på en person uten formell utdanning som jobber i helsevesenet, oftest som funksjon som helsefagarbeider. Vanlige arbeidsoppgaver for en pleiemedhjelper er å pleie de eldre og syke som for eksempel mating, hjelpe d ...

                                               

Provisorfarmasøyt

Man kan utdanne seg som provisor ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø eller Universitetet i Bergen. Ved fullført og bestått utdanning kan man søke om autorisasjon som "provisorfarmasøyt".

                                               

Psykiatrisk sykepleier

En psykiatrisk sykepleier har grunnutdanning i sykepleie, samt videreutdanning i psykiatrisk sykepleie eller psykisk helsearbeid. Grunnutdanningen tas vanligvis på tre år, og videreutdanningen tas på ett år. Det kreves også offentlig godkjenning ...

                                               

Radiografi

Radiografi er læren om å avbilde menneskets anatomi og fysiologi. En radiograf er en person som utøver faget radiografi. Radiografen tar bilder ved hjelp av røntgen, isotoper, ultralyd eller Magnetresonanstomografi. Bildene som blir tatt, brukes ...

                                               

Reseptarfarmasøyt

Man kan utdanne seg som reseptar ved Nord universitet, Høgskolen i Oslo og Universitetet i Tromsø. Ved fullført og bestått utdanning kan man søke om autorisasjon som "reseptarfarmasøyt".

                                               

Stadsläkare

Stadsläkare, og tidligere stadsfysikus, besørget i svenske byer de anliggendener som på landsbygden tilkom provinsialläkare. Allerede i begynnelsen av 1600-tallet antok noen av Sveriges byer i sin tjeneste en såkalt stadsfysikus. I 1669 ble det i ...

                                               

Sykepleier

Sykepleier er en beskyttet yrkestittel som benyttes av personer med høyere utdanning i sykepleie. Sykepleie er et profesjonsfag, og som yrke omfatter sykepleie ulike funksjoner som utgjør ansvarsområdene til sykepleieren. Sykepleie bygger på teor ...

                                               

Tannpleier

Tannpleier er en yrkesgruppe innen helsesektoren som fikk autorisasjon i 2001. Tannpleierne er en yrkesgruppe som arbeider med forebyggelse av sykdom i tenner og munnhule. Tannpleiere arbeider med alle deler av befolkningen, fra småbarn til eldre ...

                                               

Tanntekniker

Tanntekniker er i Norge en beskyttet yrkestittel i henhold til lov om helsepersonell. En tanntekniker lager tannerstatninger, som kroner, broer og proteser til pasienter som har mistet eller fått skadet sine tenner. Tannteknikeren mottar avtrykk ...

                                               

Vernepleier

Vernepleier er autorisert helsepersonell etter lov om helsepersonell, som arbeider med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Vernepleierens hovedarbeidsområde er funksjonshemmede, men man finner dem også i rus-omsorgen, eldreomsorgen, psykia ...

                                               

Anestesilege

Anestesilege eller anestesiolog er en lege som er spesialist i faget anestesiologi. Anestesileger er tradisjonelt ansvarlige for å gi pasienter narkose og bedøvelse i forbindelse med kirurgiske inngrep, og kan i denne sammenhengen også betegnes s ...

                                               

Assistentlege

Assistentlege er en tittel for en lege i en underordnet stilling på et sykehus. Begrepet assistentlege beskriver en lege som er i en spesialisering ved en sykehus-avdeling. Assistentlegen har derfor ikke nådd sin medisinske spesialitet, i motsetn ...

                                               

Barnelege

Spesialistutdannelsen tar minst 5 år i tillegg til den 6-årige medisinske utdannelsen og turnusperioden 18 måneder, så totalt er minstetiden for utdannelsen av en barnelege 12.5 år). Under spesialiseringen er man ansatt som lege på en barneavdeli ...

                                               

Fastlege

Fastlegeordningen ble innført i Norge 1. juni 2001. Det er kommunens ansvar å besørge nødvendig helsehjelp for sine innbyggere. Kommunene og legene inngikk avtaler som sikret pasientene en fast lege å forholde seg til. For å kunne ha fastlege, er ...

                                               

Helsedirektør

Helsedirektør var et embete i statens sentrale helseforvaltning fra 1875 til 2003. Embetet ble opprettet i 1875, og lå frem til 1891 i departementet, da Medisinaldirektoratet ble opprettet. Fra 1945 til 1984 var helsedirektørembetet, som leder fo ...

                                               

Klinisk stipendiat

Klinisk stipendiat er tittelen for en lege som er ansatt som doktorgradsstipendiat ved et universitet med tjenestested på et universitetssykehus. Kliniske stipendiater, særlig hvis de allerede er spesialister, blir vanligvis innplassert i stillin ...

                                               

Lege i spesialisering

Lege i spesialisering er en fellesbetegnelse på tre ulike legestillinger i Norge på nivået under overlege, angitt med tall som LIS 1, LIS 2 og LIS 3. En lege i spesialisering har medisinsk embetseksamen, men er ikke spesialist. Stillingsbetegnels ...

                                               

Overlege

Overlege er generelt en tittel for en erfaren lege i en faglig overordnet stilling. Stillingstittelen er oftest brukt ved sykehus, men kan også brukes ved andre typer institusjoner. Tittelen overlege inngår også i en rekke ledertitler for leger m ...

                                               

Reservelege

Reservelege er en stilling for en ledende lege i Danmark. I Norge eksisterte stillingen fra 1800-tallet til 1985. En reservelege er overlegens nærmeste underordnede. Stillingen krever gode kvalifikasjoner, men har ikke krav til spesialistkompetanse.

                                               

Spesialist (lege)

En spesialist, tidligere også kalt spesiallege, er en lege som har gjennomført en langvarig spesialistutdannelse og blitt godkjent av helsemyndighetene som spesialist innen en medisinsk spesialitet. En spesialistutdannelse gjennomføres etter full ...

                                               

Stadsfysikus

Stadsfysikus var en offentlig stilling som sjef for helseetaten i en by i Norge. Det var en administrativ stilling, som ikke eller i liten utstrekning innebar pasientarbeid. Etter lov om kommunehelsetjenesten fra 1984, som innebar at de statlige ...

                                               

Turnuslege

En turnuslege er en lege som gjennomfører turnustjeneste etter fullført legeutdanning. Fra høsten 2017 ble turnuslegeordningen erstattet av lege i spesialisering del 1 ved innføring av ny spesialistforskrift. Denne nye ordningen har tilnærmet sam ...

                                               

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid. Arbeidet defineres vanligvis som lønnet arbeid, og miljøet blir ansett å være viktig i den forstand at det påvirker det arbeidet som utføres og den eller de ...

                                               

Arbeidsmiljøloven

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. er en norsk lov som skal sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Dagens lov trådt ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →