Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24                                               

Incumbent

Incumbent er et adjektiv, som på norsk kan bety regjerende, herskende og makthavende. Uttrykket er lite brukt på norsk, men mere brukt på andre språk som for eksempel engelsk for den som har en bestemt posisjon, eller for tiden innehar et politis ...

                                               

Informasjonskløft

En informasjonskløft er det skillet som finnes mellom to eller flere befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppen vet noe den andre gruppen ikke vet, som gir den første gruppen et fortrinn i forhold til den andre. Medieb ...

                                               

Innbygger

En innbygger er en person som bor innen et spesifikt område. Et område her kan for eksempel være et land, fylke, kommune, by og sted. Befolkningstetthet måles vanligvis i antall innbyggere per km².

                                               

Intelligentsia

Intelligentsiaen er en betegnelse på en samfunnsklasse med intellektuelle mennesker, spesielt brukt i slaviske land. Begrepet oppstod i Russland på første halvdel av 1800-tallet og spredte seg deretter til de øvrige land i det russiske imperiet S ...

                                               

Interessekontor

Interessekontor er et begrep fra mellomkrigstiden om andelslag eller samvirkelag. Fagbevegelsen opprettet interessekontorer både i store private foretak og i flere statlige og kommunale forvaltningsenheter.

                                               

Intoleranse

Svekket motstand mot enkelte typer medisiner, forhold i naturen f. eks. pollen, eller matvarer f. eks. cøliaki. Fellesbetegnelse på medisinsk intoleranse er allergi.

                                               

Kanun

Kanun eller Leke Dukagjinis kanun er en samling av regler, lover og skikker som albanerne i nord-Albania og Kosovo har levd etter i flere hundre år. Kanunen blir ofte tilskrevet Leke Dukagjini som levde på 1400-tallet, selv om reglene ble til ove ...

                                               

Karriere

Karriere er en persons eller et dyrs arbeidsmessige fremgang eller yrkessuksess gjennom livet. Karrieren henger sammen med personens eller dyrets belønnede virksomhet, herunder også utdannelse og trening. Den opprinnelige betydningen av karriere ...

                                               

Kjærlighet

Kjærlighet er en menneskelig følelse, vanligvis rettet mot et annet menneske. Kjærlighet er å være glad i noen. Mange vil si at kjærlighet er irrasjonell i sin natur, og derfor er vanskelig å definere, men en kan kanskje gruppere ulike former for ...

                                               

Klimarettferdighet

Klimarettferdighet er et begrep som brukes for å analysere klimaendringene ut ifra et etisk perspektiv. Begrepet brukes også juridisk, gjennom rettferdighet i anvendelse og utvikling av lover og regler på området klimaendringer.

                                               

Korporativisme

Korporativisme betydde opprinnelig et system der de politiske organene ble sammensatt av utsendinger fra organisasjoner, laug, yrkesgrupper og næringsveier i stedet for valg ved alminnelig stemmerett. Historisk kan begrepet føres tilbake til både ...

                                               

Krise

Krise stammer fra det greske krisis, som kan oversettes med plutselig forandring, avgjørende vending eller skjebnesvanger forstyrrelse. Krise er mye brukt i blant annet kommunikasjonsfaget, da i forbindelse med en krisekommunikasjon. Krisekommuni ...

                                               

Kår

Kår var bonde- og slektssamfunnets måte å ordne pensjon for eldre på. Ytelsene ble gitt i naturalia i form av fri kost og losji på gården. Kår ble ofte kontraktfestet som en del av eier- og generasjonsskiftet på gården. Ordet føderåd brukes også, ...

                                               

Ladested

Ladested var et tettsted, vanligvis av bymessig karakter, hvor borgerne hadde privilegium til å drive handel, vareinnførsel og -utførsel, særlig med trelast. Et ladested hadde kun begrensede rettigheter, og formelt var det underlagt en større kjø ...

                                               

Legd

Legd betegner et antall gårder på landet som i fellesskap var pålagt visse forpliktelser overfor kongen, hans representanter eller samfunnet forøvrig. Blant annet var utskrivingen av soldater til den første, norske hæren basert på et legdssystem. ...

                                               

Legitimitet

Legitimitet er grunnlaget for den type politisk makt som blir utøvd både med en bevissthet fra myndighetenes side om at de har rett til å styre og med en tilsvarende folkelig anerkjennelse av de styrende som autoritet, altså som en legitim makt. ...

                                               

Likebyrdighet

Likebyrdighet eller standsmessighet er betegnelser på likhet i stand etter fødsel. I mange land var likebyrdighet innen adelsrett regnet som en forutsetning for videreføring av adelskapet. I mange land gikk ikke skillet nødvendigvis mellom adelig ...

                                               

Medisinmann

Medisinmann er et begrep som brukes på personer, spesielt i ikke-vestlige samfunn, som virker som leger, og i noen tilfeller også prester og vismenn. Betegnelsen brukes både om kvinner og menn, og forekommer mest i eldre litteratur. Medisinmannen ...

                                               

Miljøbevegelsen

Miljøbevegelsen er en løs betegnelse på organisasjoner og andre parter som arbeider profesjonelt eller ideelt med natur- og miljøvern. Betegnelsen er noe upresis blant annet fordi "miljø", "miljøvern" og "miljøvennlig" er blitt populære honnørord.

                                               

Miljøforskning

Miljøforskning er en ekspertise som omfatter en rekke fagdisipliner innen vann, luft, jord, økosystemer og globale miljøutfordringer. Vern og forvaltning av kulturminner og samfunnsforskning hører også inn under fagfeltene. I miljøforskningen kny ...

                                               

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Bedrifter eller v ...

                                               

Miljøgeologi

Miljøgeologi er et geologisk fagområde som anvendes innenfor miljø- og ressursforvaltning, f.eks. i betydningen ved å forvalte grunnvann, drikkevann, avfall, erosjon, radioaktivitet o.a.

                                               

Miljømerking

Miljømerking er en betegnelse på merking av forbruksvarer for å kunne angi at varen er lite miljøskadelig. Merkingen skal være en spore til økt bevissthet og ansvar for miljøet hos både forbrukere og produsenter, slik at de velger og produserer " ...

                                               

Muntlig tradisjon

Muntlig tradisjon betyr muntlig bearbeidelse og overlevering av kunnskap og fortellinger. Den muntlige tradisjonen kan formidle litteratur, myter, sagn, sanger, eventyr, historie og lover over flere generasjoner.

                                               

Murtvang

Murtvang er brukt som en reguleringsbestemmelse i byer for å redusere brannfaren. Bestemmelsen innebærer at alle hus innenfor et gitt område, som regel en bygrense, skal bygges som murhus. I Norge har murtvang vært betegnelsen på generell påbud i ...

                                               

Målbevegelsen

Målbevegelsen er i Norge en bevegelse som arbeider for å oppnå full aktelse og rettigheter for nynorsken, hovedsakelig organisasjonene Noregs mållag og Norsk Målungdom. Også i andre land er det, og har det vært, målbevegelser som kjemper for reis ...

                                               

Målgruppe

Målgruppe er en gruppe personer man henvender seg til med et visst tilbud, en service eller et budskap. Begrepet brukes blant annet innen følgende områder: Lovgivning. Lovgivingen har som formål å fremme eller beskytte en målgruppes interesser. K ...

                                               

Målreising

Med målreising menes en bevisst og organisert strid for å oppreise et språk som har vært underkuet til full anerkjennelse og fulle rettigheter. En målreising er naturligvis ikke til for språket i seg selv, men for dem som bruker det, en folkegrup ...

                                               

Offentlighet

Begrepet offentlighet henger sammen med det tyske ordet for "åpen", offen, og betegner den del av samfunnslivet som er åpent, i prinsippet for enhver, og ikke lukket, det vil si "privat". Ordet brukes ofte i samfunnsdebatten utfra et sosiologisk ...

                                               

Outsider

Outsider er et engelsk begrep som dekker det å være på utsiden av noe. Vanligvis brukes ordet i sosial betydning. I daglig norsk beskriver det individer som av en eller annen grunn er vurdert som ikke inne i det "gode selskap". I samfunnsvitenska ...

                                               

Pogrom

Pogrom, en, kommer fra russisk погром og betyr generelt ødeleggelse, av verbet gråmítj. Man bruker vanligvis ordet om ødeleggelser rettet mot jødisk liv og eiendom, men begrepet brukes i enkelte tilfeller også om overgrep, forfølgelser og folkemo ...

                                               

Provokatør

En provokatør er en person som gjennom handlinger, utsagn eller uttrykk har til hensikt å utløse en reaksjon hos en målgruppe eller en enkeltperson. Et eksempel er en kunstner som prøver å utløse en sterk offensiv eller defensiv reaksjon hos sitt ...

                                               

Publikum

Publikum refererer til en gruppe mennesker, slik som fysiske tilskuere ved en konsert, et teater, idrettsarrangement eller en TV-innspilling, men også grupper som igjennom massemedier hører på radio, ser på TV, eller leser en avis. Man skiller me ...

                                               

Reise

En reise eller ferd er en tur til ett eller flere reisemål, normalt av en viss varighet eller over en viss distanse og som regel med en eller flere overnattinger. Ved flere reisemål eller stoppested på samme reise taler man om en rundreise. Korte ...

                                               

Rike

Rike innlånt fra keltisk) er et ord som finnes på tyske og skandinaviske språk og brukes som betegnelse for en stat, også om en konge- eller keisermakt i seg selv. I videre og overført forstand brukes det også i poetiske sammenhenger om et landom ...

                                               

Samordnende prosess

Samordnende prosesser er prosesser som bidrar til å samordne forskjellige aktørers handlinger, slik at samfunn dannes og opprettholdes. Viktige samordnende prosesser, er prosesser som binder mennesker sammen som bytte, integrasjon, maktbruk og om ...

                                               

Sedelighetsdebatten

Sedelighetsdebatten er navnet på flere norske debatter rundt seksualmoral og sedelighet. De største ble avholdt på 1880- og 1950-tallet, men hadde sine konkurrenter, kanskje spesielt i debatten rundt målsaken. På 1880-tallet var spesielt kunstner ...

                                               

Sekularisering

Ordet sekularisering kommer av det franske verbet séculariser, som ble tatt i bruk på 1600-tallet om overføring av kirkens eiendom til staten. Sekulær er et ord som betyr verdslig jordlig/ikke-kirkelig eller timelig, altså det som hører til verde ...

                                               

Selvbyggerbevegelsen

Selvbygging var en bevegelse i mellomkrigstiden og etterkrigstiden hvor boligreising ble kollektivt organisert i selvbyggerlag som gjerne hadde utgangspnunkt i yrkesgrupper, lokale organiseringer eller lignende. Medlemmene dannet byggelag som arb ...

                                               

Sensur

Sensur er undertrykkelse av tale eller annen offentlig kommunikasjon som kan anses som upassende, skadelig, følsom eller ubeleilig som bestemt av en regjering, mediene eller andre kontrollorgan. Det kan gjøres av myndigheter og private organisasj ...

                                               

Sentrumssone

Sentrumssone og sentrumskjerne er begrep som brukes for å definere de viktigste områder med sentrumsfunksjoner i et tettsted. Begrepet sentrumssone er definert av Statistisk sentralbyrå som et område satt sammen av en eller flere sentrumskjerner ...

                                               

Sivilisasjon

En sivilisasjon er ethvert komplekst samfunn karakterisert av urban utvikling, sosial lagdeling innført av en kulturell elite, symbolbaserte kommunikasjonssystemer, og en oppfattet adskillelse fra og dominans over naturmiljøet. Sivilisasjoner er ...

                                               

Sivilt samfunn

Sivilsamfunnet er i nyere tid betegnelsen på autonome grupper og assosiasjoner; en privat sfære som er uavhengig av offentlig autoritet. Det sivile samfunn springer ut fra hverdagslivet og interesser, og er ikke profittbasert. Organiserer mennesk ...

                                               

Skøyere

De såkalte skøyerne eller meltraverne var et vandrefolk som fortrinnsvis ferdet på Sør- og Vestlandet. Språket deres ble kalt rodi eller rodl, og skilte seg betraktelig fra taternes romani.

                                               

Slaveri

Slaveri eller trelldom er når et menneske innehar juridisk eiendomsrett til et annet menneske. Dette gjelder også retten til å styre over en annens arbeidskraft og til å selge den andre personen videre. Disse rettighetene vil ofte være knyttet sa ...

                                               

Slekt

Slekt eller slektskap betegner en felles opprinnelse for enten personer, andre organismer, arter, biologiske grupper eller – i overført betydning – også ideer eller ting. Den nøyaktige definisjonen varierer, avhengig av hvor mange foreldre eller ...

                                               

Sosialt problem

Et sosialt problem er et problem i forholdet mellom individer og samfunn. For å definere begrepet sosialt problem må vi først ta utgangspunkt i begrepet sosial, som har med forholdet mellom mennesker å gjøre. Selve ordet sosial, "socius" på latin ...

                                               

Sovekommune

En sovekommune er en kommune der en stor del av arbeidstakerne i kommunen pendler til andre kommuner, og benytter seg av kulturtilbud og annen sosial infrastruktur i nabokommunen. Navnet kommer av at innbyggerne angivelig bare bruker kommunen til ...

                                               

Spesialundervisning

Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet. Spesialundervisning representerer ikke noen enhetlig pedagogisk t ...

                                               

Svartebørs

Svartebørs er en betegnelse for ulovlig omsetning av varer, gjerne varer som er begrenset i antall eller tilgjengelighet eller regelrett forbudt. Opprinnelig et sted der man foretok uoffisielt salg av verdipapir.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →