Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 252                                               

Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom er en tilstand karakterisert av et gradvis, jevnt og irreversibelt tap av nerveceller i hjernebarken. Nedbrytningen av nerveceller resulterer i nedsatt hukommelse, svekkelse av andre kognitive funksjoner og endringer i personlig ...

                                               

Amok

Amok er en kulturspesifikk transetilstand som minner om berserkraseri. Tilstanden kalles av malayene mâta glap, og den som før led av dette ble ansett å være fredløs, det vil si, kunne uten straff drepes. Amok er det samme som mordraseri og har h ...

                                               

Angst

For musikkgruppen Angst, se Angst band For den norske filmen fra 1976, se Angst film Angst er en psykologisk og fysiologisk tilstand som er kjennetegnet av kroppslige, følelsesmessige, kognitive og atferdsmessige komponenter. Angst kan innebære f ...

                                               

Anhedoni

Anhedoni beskrives som en psykisk tilstand hvor en person opplever manglende glede og lyst. I DSM-5 forekommer tilstanden ofte ved stemningslidelser som psykose, personlighetsforstyrrelser og PTSD. Anhedoni kan være vanskelig skille fra depresjon.

                                               

Anoreksi

Anoreksi er en spiseforstyrrelse kjennetegnet ved en vegring mot å opprettholde en sunn kroppsvekt, og en tvangspreget frykt for gå opp i vekt på grunn av et forvrengt selvbilde AN er en alvorlig psykisk lidelse som ofte er ledsaget av andre lide ...

                                               

Antipsykotika

Antipsykotika er en gruppe medikamenter som primært benyttes i behandlingen av psykotiske lidelser, herunder schizofreni. Tidligere gikk stoffene under betegnelsen nevroleptika.

                                               

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, også kjent som ADD) eller hyperkinetisk forstyrrelse, er en psykiatrisk diagnose som er preget av forskjellige grader og kombinasjoner av oppmerksomhetssvikt, impulsivitet og hyperaktivitet. Symptomene de ...

                                               

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse eller manisk-depressiv lidelse er en psykiatrisk diagnose som beskriver en gruppe stemningslidelser preget av tilstedeværelsen av en eller flere episoder med unormalt forhøyet energinivå og stemningsleie, og en eller flere depress ...

                                               

Borderline personlighetsforstyrrelse

Borderline personlighetsforstyrrelse er en personlighetsforstyrrelse definert i det nordamerikanske diagnosesystemet DSM-IV, og beskrives som en langvarig forstyrrelse av personlighetsfungering karakterisert av tydelige variasjoner i humøret. Lid ...

                                               

Bulimia nervosa

Bulimia nervosa er en spiseforstyrrelse kjennetegnet av tilbakevendende overspising, etterfulgt av kompenserende atferd. Den vanligste formen omfatter selvfremkalte brekninger, noen ganger kalt "purging", men faste, bruk av avføringsmiddel, klyst ...

                                               

Capgras syndrom

Capgras syndrom er en sjelden psykisk lidelse hvor en person innehar vrangforestillingen om at en venn, slektning eller nært familiemedlem har blitt byttet ut med en identisk kopi. Tilfeller har også blitt rapportert der pasienter har trodd at ti ...

                                               

Character Strenghts and Virtues

Character Strenghts and Virtues er en håndbok av Christopher Peterson og Martin Seligman som klassifiserer humanistiske idealer på et empirisk og vitenskapelig grunnlag. I det DSM analyserer og legger til rette for forskning på psykiske lidelser, ...

                                               

Cotards syndrom

Cotards syndrom, også kalt nihilistisk eller fornektelse vrangforestilling, er en sjelden psykisk lidelse. En person som lider av cotards tror han eller hun er død, ikke eksisterer, eller mangler store, sentrale organer eller lemmer på eller i kr ...

                                               

Cyklotymi

Cyklotymi er en vedvarende ustabilitet i stemningsleiet som medfører en rekke episoder av depresjon og lett heving av stemningsleiet i minst 2 år hos voksne, men der ingen av dem er tilstrekkelig alvorlige eller langvarige til at diagnosen bipola ...

                                               

Delirium

Delirium, av gresk lira, plogfure, spor, "av sporet". Kalles også ofte "akutt forvirring" eller "akutt konfusjon". Betegnelse på en medisinsk tilstand kjennetegnet av forstyrret bevissthet, og desorganisert tenkning. raskt innsettende kognitiv sv ...

                                               

Delirium tremens

Delirium tremens er en form for psykose, som vanligvis oppstår hos alkoholikere som brått stopper å drikke etter en lang og kraftig drikkeperiode. 5% av alkoholikerne som innlegges på sykehus har tilstanden. Det kan være lik abstinenssymptomer ve ...

                                               

Demens med Lewy-legemer

Demens med Lewy-legemer, også kjent under en rekke andre navn som Lewy-legeme-demens, diffus Lewy-legeme-sykdom, er en type demens som ligner både Alzheimers og Parkinsons sykdom. Det er preget anatomisk av tilstedeværelsen av Lewy-legemer, klump ...

                                               

Depresjon

Depresjon er en psykisk lidelse preget av et gjennomgripende, lavt stemningsleie samtidig med lav selvfølelse, og tapt interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede. Tilstanden virker relativt universell og uavhengig av kultur – men opptrer h ...

                                               

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders er de offisielle diagnostiske kriterier for psykiske lidelser i USA. Manualen blir utgitt av American Psychiatric Association. Det er bare psykologer eller psykiatere som skal stille slike dia ...

                                               

Dissosiativ identitetsforstyrrelse

Dissosiativ identitetsforstyrrelse, tidligere kjent som multippel personlighetsforstyrrelse, kjennetegnes av a) eksistensen hos en person av to eller flere personligheter, eller personlighetstilstander b) minst to av disse personlighetene tar kon ...

                                               

DSM-IV koder

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text Revision også kjent som DSM-IV-TR er en manual publisert av American Psychiatric Association som inkluderer alle aktuelle anerkjente psykiske lidelser. Kodesystemet brukt av ...

                                               

Dystymi

Dystymi er kronisk senket stemningsleie av flere års varighet, der enkeltepisodene ikke er tilstrekkelig alvorlige eller langvarige nok til at diagnosen alvorlig, moderat eller mild tilbakevendende depressiv lidelse kan forsvares. Ifølge Harvard ...

                                               

Ergotisme

Ergotisme er en sykdom som skyldes inntak av et giftig alkaloid kalt ergotamin. De giftige Ergoline derivatene finnes i ergot-baserte legemidler. Skadelige bivirkninger kan forekomme enten ved høy dose eller ved moderate doser sammen med forsterk ...

                                               

Fobi

En fobi er en irrasjonell, intens og vedvarende frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker. Det viktigste symptomet på denne lidelsen er et overdrevent og urimelig ønske om å unngå det fryktede stimulus. Når frykte ...

                                               

Fødselsdepresjon

Fødselsdepresjon, også kalt postnatal depresjon eller postpartum depresjon, er en form for klinisk depresjon som kan ramme kvinner, og mindre hyppig menn, etter fødsel. Studier rapporterer prevalens blant kvinner fra 5 % til 25 %, men metodiske f ...

                                               

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse er en angstlidelse som er preget av overdreven, ukontrollerbar og ofte irrasjonell bekymring om dagligdagse ting. Denne bekymringen står ikke i et fornuftig samsvar med selve kilden til bekymring. Den overdrevne bekymrin ...

                                               

Globus pharyngis

Globus pharyngis er den vedvarende følelsen av å ha slim, en pille eller annen form for obstruksjon i halsen uten at det er noen. Noen beskriver det som at strupehodet føles oppsvulmet/hovent. Svelging kan utføres normalt, så det er ikke et ekte ...

                                               

Hyperaktivitet

Hyperaktivitet er en fysisk og psykisk tilstand hos barn og voksne der personen er overaktiv eller unormalt urolig og rastløs. En hyperaktiv person beveger ofte kroppen mer enn vanlig når han eller hun sitter eller står, prater mye, mer impulsiv ...

                                               

Hyperårvåkenhet

Hyperårvåkenhet er en psykisk tilstand hvor personer er overfølsom på overdrevent mye stimuli. Hyperårvåking kan medføre en tilstand av økt angst som kan bli til utmattelse. En person med hyperårvåkenhet vil alltid skanne miljøet for å oppdage se ...

                                               

Hypnagog hallusinasjon

Hypnagoge hallusinasjoner er livaktige og ofte skremmende sanseopplevelser som forekommer i en tilstand mellom våkenhet og søvn. Hypnagog betegner det som skjer idet personen sovner eller døser. Hallusinasjoner i denne fasen forekommer hos halvpa ...

                                               

Hypokondri

Hypokondri er en sykdom der folk føler at de har en sykdom som de i realiteten ikke har. Statens helsetilsyn sier blant annet følgende om sykdommen: "Det vesentlige kjennetegnet er vedvarende opptatthet av muligheten for å ha en eller flere alvor ...

                                               

Hypomani

Hypomani er betegelsen på en lettere form for mani. Hypomane episoder kan være en del av bipolar lidelse type 2. Ved hypomani, som ved mani, kan pasienten ha mindre søvnbehov, økt kreativitet, unormalt økt energi, raske tanker, mange ideer, økt p ...

                                               

Impulsforstyrrelse

Impulsforstyrrelse er en atferdsforstyrrelse. Impulsforstyrrelser er kjennetegnet ved gjentatte handlinger som mangler fornuftig motivering. Handlingene kan ikke kontrolleres, og de skader generelt både pasientens og andres interesser. Pasienter ...

                                               

Katatoni

Katatoni er en tilstand av nevrogenisk motorisk immobilitet og adferdsavvik manifestert ved stupor. Den ble først vitenskapelig beskrevet av den tyske legen Karl Ludwig Kahlbaum i 1874: Die Katatonie oder das Spannungsirresein. Dette psykomotoris ...

                                               

Kjønnsidentitetsforstyrrelser

Kjønnsidentitetsforstyrrelser var den formelle betgnelsen som ble brukt av psykologer og leger for å beskrive personer som opplevde betydelig kjønnsdysfori. Det var en psykiatrisk klassifisering ifølge legevitenskapen og beskrev egenskaper relate ...

                                               

Kleptomani

Kleptomani er en sykdom, en adferdsforstyrrelse, hvor man tiltrekkes til å ta ting som ikke er sitt, altså stjele, som oftest ubevisst eller bevisst under sterk fristelse til å gjøre det. En kleptoman har ingen kvaler om eiendomsrettigheter, og k ...

                                               

Konversjonslidelse

Konversjonslidelse er en tilstand der pasientene viser nevrologiske symptomer som nummenhet, blindhet, lammelse eller anfall, men hvor ingen nevrologiske forklaringer er mulige. Det er antatt at disse problemene oppstår som svar på problemer i pa ...

                                               

Malignt nevroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom er en livstruende nevrologisk lidelse som oftest er forårsaket av en negativ reaksjon på nevroleptika eller antipsykotika. Tilstanden arter seg vanligvis med muskelstivhet, feber, autonom ustabilitet og kognitive foran ...

                                               

Mani

Mani er en sykelig sinnstilstand med meget høyt stemningsnivå og energinivå, som oftest kommer i perioder som varer i uker eller måneder. Den maniske kan bruke penger som han/hun ikke har, kjøpe dyre ting og inngå kontrakter og avtaler som er ure ...

                                               

MBD

MBD er en betegnelse innen psykiatrien som betegner atferdsvarianter som blant annet kjennetegnes ved hyperaktivitet og som skyldes små forstyrrelser i hjernen. Ordet er en forkortelse for det engelske Minimal Brain Dysfunction, det vil si "ytter ...

                                               

Melankoli

Melankoli er en form for dyp depresjon og inngår i gruppen psykiske sykdommer, som berører stemningsleiet - de affektive syndromene. Ordet kommer av gresk melas og choli, basert på antikkens lære om de fire kroppsvæskene som var i balanse hos fri ...

                                               

Münchhausens syndrom by proxy

Münchhausens syndrom by proxy, forkortet MBP, er en psykiatrisk forstyrrelse der en omsorgsperson skaper falske symptomer hos et annet menneske ved å påføre det sykdom eller skade for å tilfredsstille sine egne indre behov. Offeret er som regel b ...

                                               

Mytoman

Mytomani innebærer at en person mer eller mindre lyver tvangsmessig, det vil si uten at det finnes en tydelig årsak til løgnen. Rollefiguren Peer Gynt sees på som en mytoman.

                                               

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en diagnose som har visse fellestrekk med psykopati. Diagnosen finnes ikke i det europeiske diagnosesystemet ICD, men finnes derimot i det amerikanske diagnosesystemet DSM under betegnelsen narcissistic ...

                                               

Opposisjonell atferdsforstyrrelse

Generelle kjennetegn på diagnosen er store, gjerne uforutsigbare, humørsvinginger som kan gjøre utslag i sinne, frustrasjon, nærtagenhet, krangling og opposisjon. Den fjerde versjonen av DSM-manualen DSM-IV-TR nå DSM-5 har og forklart at barnet m ...

                                               

Ortoreksi

Ortoreksi, eller ortorexia nervosa, populært kalt den fjerde spiseforstyrrelse, er et begrep skapt av den amerikanske legen Steven Bratman for å betegne en spiseforstyrrelse preget av et overdrevet fokus på å spise sunn mat. I sjeldne tilfeller k ...

                                               

Paranoia

Paranoia betegner en tankemessig og følelsesmessig tilstand preget av sterk mistenksomhet. En paranoid person tolker gjerne tilfeldige og for andre uvesentlige eller ikke virkelige hendelser som tegn på forfølgelse eller sammensvergelse. Dette ka ...

                                               

Paranoia querulans

Paranoia querulans eller kverulantparanoia er en utbredt form for paranoia. Dens grunnleggende emosjon er hovmod, men det tilkommer sterke elementer av havesyke og griskhet. Den kverulantparanoide kan ha en utholdende, påståelig og sta karakter. ...

                                               

Parissyndromet

Parissyndromet er en psykisk sykdom som rammer turister i Paris. Fenomenet kan karakteriseres som et ekstremt tilfelle av kultursjokk og skyldes kontrasten mellom på den ene siden høye forventninger og en idealisert og romantisk forestilling om b ...

                                               

Personforfølgelse

Personforfølgelse, på engelsk stalking, er en sykelig og tvangsmessig opptatthet eller besatthet av en annen person og innebærer at denne andre personen blir forfulgt og utsatt for uønsket oppmerksomhet og annen plagsom atferd. Personen som forfø ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →