Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 295                                               

George F. Kennan

George Frost Kennan var en amerikansk rådgiver, diplomat, statsviter og historiker best kjent som "containment-politikkens far" og som en nøkkelperson under fremveksten av den kalde krigen. Han skrev senere historiebøker fra relasjonene mellom Ru ...

                                               

Robert Keohane

Robert Owen Keohane er en amerikansk statsviter. Med sitt verk After Hegemony fra 1984 har han blitt regnet blant grunnleggerne av nyliberal institusjonalisme innen internasjonal politisk teori. Keohane er professor i internasjonal politikk ved P ...

                                               

Henry Kissinger

Heinz "Henry" Alfred Kissinger er en tyskfødt amerikansk diplomat, statsviter og republikansk politiker. Han spilte en viktig rolle i amerikansk utenrikspolitikk som nasjonal sikkerhetsrådgiver 1969–1975 og utenriksminister 1973–1977 under presid ...

                                               

John Mearsheimer

John Joseph Mearsheimer er en amerikansk statsviter. Han studerte ved United States Military Academy 1966–1970, og tjenestegjorde deretter i fem år som offiser i United States Air Force. I 1974 tok han mastergrad i internasjonal politikk ved Univ ...

                                               

Offensiv realisme

Offensiv realisme er en statsvitenskapelig teori innen internasjonal politikk. Den offensive realismen er utviklet innen den nyrealistiske skolen, og hevder at maktkonkurranse mellom stater kommer som følge av anarkiet i det internasjonale politi ...

                                               

Realisme (statsvitenskap)

Realisme er et teoretisk paradigme innenfor studiet av internasjonale relasjoner. Realismens kjerneidé er at det internasjonale samfunn er et anarki, uten noen form for overordnet makt. Dette resulterer i at alle statsmakter til enhver tid er ove ...

                                               

Asle Toje

Asle Toje er en norsk statsviter som jobber innenfor internasjonal politikk. Han har doktorgrad i internasjonale relasjoner fra University of Cambridge. Han kommenterer hyppig i mediene, og har blant annet vært fast spaltist i Klassekampen, Berge ...

                                               

Stephen Walt

Stephen Martin Walt er en amerikansk statsviter. Han tok bachelorgrad med laud i internasjonal politikk ved Stanford University i 1977, mastergrad ved University of California, Berkeley i 1978 og doktorgrad ved samme universitet i 1983. Walt var ...

                                               

Kenneth Waltz

Kenneth Neal Waltz var en amerikansk statsviter. Han regnes som en av de mest sentrale teoretikerne på feltet internasjonal politikk innen statsvitenskapen. Waltz regnes blant grunnleggerne av nyrealismen. Makt er et sentralt analytisk begrep for ...

                                               

Fareed Zakaria

Fareed Rafiq Zakaria er en indisk-amerikansk journalist og forfatter. Han er programleder for programmet Fareed Zakaria GPS, som går på CNN. Han har vært redaksjonssjef i magasinet Foreign Affairs, og ble i 2000 redaktør for Newsweek Internationa ...

                                               

Abuja-avtalen

Abuja-avtalen er en avtale som regulerer etableringen av det afrikanske fellesmarkedet fra 1991. Avtalen ble vedtatt på toppmøtet til Organisasjonen for afrikansk enhet i Abuja i Nigeria. Planen er å innføre en felles afrikansk valuta i 2023. Den ...

                                               

Antarktistraktaten

Antarktistraktaten av 1. desember 1959 er en internasjonal avtale om is- og landområdene sør for 60 grader sørlig bredde. Traktaten ble tiltrådt av tolv stater som alle hadde aktivitet i Antarktis i det Internasjonale geofysiske året. Statene var ...

                                               

Anti-Counterfeiting Trade Agreement

Anti-Counterfeiting Trade Agreement er en multilateral avtale for håndhevelse av immaterielle rettigheter. Avtalen søker å opprette et juridisk rammeverk rundt vareforfalskning, synonympreparater og opphavsrettsbrudd på Internett. ACTA vil etable ...

                                               

Arms Trade Treaty

The Arms Trade Treaty er det engelske navnet på en potensiell multilateral avtale som skal kontrollere internasjonal handel med konvensjonelle våpen. Avtalen, som er type traktat, er i en innledende fase, og har ennå ikke blitt offisielt forhandlet.

                                               

Atomavtalen med Iran

Atomavtalen med Iran er en avtale inngått i 2015 mellom Iran på den ene side og på den andre side de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd pluss Tyskland og EU. Avtalen gjelder fra 16. januar 2016. USA trakk seg fra avtalen i 2018. Avtalen ga ...

                                               

Auld-alliansen

Auld-alliansen var en allianse mellom Skottland, Frankrike og Norge. Grunnlaget for alliansen var en traktat som ble signert i Paris av John Balliol og Filip IV den 23. oktober 1295. Den militære Auld-alliansen bestod til 1560. Kongeriket Norge v ...

                                               

Avtale mot klasevåpen

Forhandlingene i Dublin i mai 2008 var siste innspurt i den såkalte Oslo-prosessen for å forby klasevåpen. Flere humanitære organisasjoner har medvirket i forhandlingene, slik som FN-organisasjoner, Norsk Folkehjelp, Røde Kors samt nettverket Clu ...

                                               

Avtalen om det åpne luftrom

Avtalen om det åpne luftrom) er en internasjonal avtale som trådte i kraft 1. januar 2002, og som har 34 medlemsland. Den etablerer et program for ubevæpnede overvåkingsfly over deltakerlandenes territorier.

                                               

Avtalen om Storbritannias uttreden av EU

Avtalen om Storbritannias uttreden av EU ble inngått 17. oktober 2019 mellom Den europeiske union og Storbritannia. Avtalen regulerer Storbritannias uttreden av EU og Euratom i samsvar med TEU Artikkel 50 og trådte i kraft 1. februar 2020. EU ble ...

                                               

Traktaten i Berlin, 1878

Traktaten i Berlin i 1878 var den endelige avtalen fra kongressen i Berlin, holdt på initiativ fra Otto von Bismarck, hvor stormaktene Tyskland, Østerrike-Ungarn, Storbritannia, Frankrike, Italia, Russland og Det osmanske riket reviderte traktate ...

                                               

Bernkonvensjonen (1906)

Bernkonvensjonen av 1906 er en internasjonal avtale fremforhandlet i Bern i Sveits som forbyr bruk av hvit fosfor i produksjon av fyrstikker. Bakgrunnen for avtalen var de omfattende helseskader, særlig i form av fosfornekrose i kjeven som bruk a ...

                                               

Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk

Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk av 9. september 1886, vanligvis forkortet som Bernkonvensjonen, er en internasjonal konvensjon om opphavsrett, som ble forfattet første gang i Bern i Sveits i 1886. Den ble utviklet etter ...

                                               

Corbeil-traktaten

Corbeil-traktaten kan vise til to traktater: Corbeil-traktaten 1326 – mellom Frankrike og Skottland Corbeil-traktaten 1258 – mellom Frankrike og Kongedømmet Aragón

                                               

Cotonou-avtalen

Cotonou-avtalen er en traktat om politisk, økonomisk og sosial utvikling mellom Den europeiske unionen og 78 av de 79 ACP-landene i Afrika, Karibia og Stillehavs-regionen. Avtalen ble signert i juni 2000 i Cotonou, den største byen i Benin, av 78 ...

                                               

Det europeiske forsvarsfellesskap

Det europeiske forsvarsfellesskap, tysk: Europäische Verteidigungsgemeinschaft, engelsk: European Defence Community) var et planlagt forsvarssamarbeid mellom medlemmene av Det europeiske kull- og stålfellsskap. Ifølge planen skulle det opprettes ...

                                               

Dunkerquetraktaten

Dunkerquetraktaten ble inngått mellom Storbritannia og Frankrike 4. mars 1947 om vennskap og gjensidig bistand ved et nytt tysk militært angrep. Traktaten ble undertegnet i Dunkerque av den britiske utenriksminister Ernest Bevin og hans franske k ...

                                               

Edinburgh-avtalen

Edinburgh-avtalen ble vedtatt av Den europeiske unions stats- og regjeringssjefer på Det europeiske råds møte i Edinburgh den 11. til 12. desember 1992 og er en særordning vedrørende Danmarks medlemskap i EU. Avtalen inneholder de fire danske for ...

                                               

Edinburgh-traktaten

Edinburgh-traktaten var en avtale som ble trukket opp av det skotske parlamentet i 1560 i et forsøk på formalisere en avslutning på Auld-alliansen, en forsvarsallianse med Frankrike som også Norge var opprinnelig en tredjepart av. Imidlertid ble ...

                                               

Élysée-avtalen

Élysée-avtalen er en samarbeidsavtale mellom Tyskland og Frankrike. Avtalen ble undertegnet 22. januar 1963 i Élyséepalasset av Tysklands forbundskansler Konrad Adenauer og Frankrikes president Charles de Gaulle. Dagen feires i begge land hvert å ...

                                               

Den europeiske finanspolitiske pakt

Den europeiske finanspolitiske pakt er en traktat mellom Den europeiske unions medlemsstater, med unntak av Storbritannia og Tsjekkia. Stats- og regjeringssjefene i 25 av EUs medlemsstater ble den 9. desember 2011 enige om å fordype sitt finanspo ...

                                               

Den europeiske pakt om regionale språk eller mindretallsspråk

Minoritetsspråkpakten, eller Den europeiske pakt for regionale språk eller minoritetsspråk er en europeisk mellomstatlig avtale som ble inngått i 1992 i regi av Europarådet. Hensikten var å beskytte og støtte tradisjonelle regionale og minoritets ...

                                               

Flyktningkonvensjonen

Flyktningkonvensjonen, også kalt FNs konvensjon om flyktningers stilling, er en konvensjon som ble utarbeidet av De forente nasjoner i kjølvannet av annen verdenskrig for å sikre at alle flyktninger får de universelle menneskerettigheter som FN f ...

                                               

Fort Stanwix-avtalen

Fort Stanwix-avtalen var en traktat mellom indianere og ledere av Det britiske imperiet. Den ble signert 5. november 1768 på Fort Stanwix, i det som er dagens Rome i New York. Avtalen ble forhandlet frem av Oliver Wolcott og representanter fra ir ...

                                               

Grensetraktaten av 1751

Grensetraktaten av 1751 også kalt Strømstadtraktaten, inngått mellom Danmark-Norge og Sverige fastla riksgrensen mellom Norge og Sverige fra Kornsjø i Østfold til Nesseby i Finnmark. I og med denne traktaten ble det fastslått hvordan Norge og Sve ...

                                               

Grensetraktaten mellom Albania og Italia

Grensetraktaten mellom Albania og Italia er en traktat mellom Albania og Italia som fastlegger sjøgrensen på kontinentalsokkelen i Adriaterhavet mellom de to statene. Traktaten trekker opp en grense etter 17 koordinatpunkter fastsatt i avtalen. A ...

                                               

Handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia

Handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia) er en avtale som regulerer forholdet mellom Storbritannia og EU etter brexit. Avtalen gjelder midlertidig fra 1. januar 2021 og trer endelig i kraft 1. mai 2021. Avtalen omfatter handel me ...

                                               

Hay-Bunau Varilla-traktaten

Hay-Bunau Varilla-traktaten var en avtale mellom USA og Panama og ble undertegnet 18. november 1903, to uker etter Panamas uavhengighet fra Colombia. Franskmannen Philippe Bunau-Varilla reiste til Washington D.C. og New York for å forhandle frem ...

                                               

Hay-Herran-traktaten

Hay-Herran-traktaten var en traktat undertegnet 22. januar 1903 mellom USAs utenriksminister John M. Hay og Colombias Chargé daffaires i Washington D.C., Tomás Herrán. Dersom traktaten hadde blitt ratifisert av de to land hadde den gitt USA en ev ...

                                               

Helgoland–Zanzibar-traktaten

Helgoland–Zanzibar-traktaten fra 1. juli 1890, også kjent som Den engelsk-tyske avtalen fra 1890, var en avtale mellom Storbritannia og Det tyske riket som hovedsakelig omhandla territorialrettigheter i Afrika.

                                               

Helsingfors-erklæringen

Helsingfors-erklæringen ble til ved Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas konferanse i Helsingfors i Finland fra juli til august 1975, og omhandlet menneskerettighetene, pressefrihet, miljø og avståelse fra bruk av vold ved konflikt ...

                                               

Huétraktaten (1863)

Huétraktaten av 1863 var en traktat undertegnet den 14. april 1863 mellom representanter for Vietnam og det franske kolonivelde. Traktaten åpnet tre vietnamesiske havner for utenlandshandel. Dessuten ble kristen misjon garantert frihet, og vietna ...

                                               

Huétraktaten (1883)

Huétraktaten av 1883 er en traktat diktert av franskmennene den 25. august 1883 overfor vietnameserne. Med den måtte keiseren av Annam tilerkjenne Annam og Tonkin til Frankrike som franske protektorater. Vietnameserne aksepterte samtidig den foru ...

                                               

Haag-konvensjonene av 1899 og 1907

Haag-konvensjonene av 1899 og 1907 er bestemmelser for krigføring på land som ble vedtatt på fredskonferanser i Haag i Nederland i 1899 og 1907, og en viktig del av humanitær folkerett. Fredskonferansene ble avholdt på initiativ av den russiske t ...

                                               

Ikkeangrepspakt

Ikkeangrepspakt er en internasjonal avtale mellom to eller flere stater hvor de er enige i å unngå krig eller væpnet konflikt mellom hverandre, og løse sine tvister via fredfulle forhandlinger. Tidvis kan slike avtaler inkludere en forpliktelse o ...

                                               

INF-avtalen

INF-avtalen var en nedrustningsavtale mellom USA og Sovjetunionen underskrevet 8. desember 1987 av Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov. Avtalen hadde i hovedsak følgende klausuler: Overvåkning av atomeksplosjoner Løfter om nedskjæringer av strate ...

                                               

Intercursus Magnus

Intercursus Magnus var en betydelig og langvarig handelsavtale som ble undertegnet 24. februar 1496 av Henrik VII av England. Andre underskrivere omfattet de kommersielle maktene i Venezia, Firenze, Nederlandene, og Hansaforbundet. Den kortvarige ...

                                               

Interimsavtalen

Interimsavtalen, også kalt Taba-avtalen, Oslo II-avtalen eller Oslo 2-avtalen, var en omfattende og kompleks avtale mellom Israel og PLO. Den ble først signert i Taba den 24. september 1995 og deretter, fire dager senere, 28. september 1995, i Wa ...

                                               

Den internasjonale patentavtalen

TRIPS-avtalen er en internasjonal avtale, som konvensjonsfester et minimumsvern for immaterielle rettigheter. Avtalen omfatter beskyttelse av opphavsrett, patent, varemerker, design, geografiske betegnelser, kretsmønsterrett og forretningshemmeli ...

                                               

Internasjonalt førerkort

Et internasjonalt førerkort er en oversettelse av et nasjonalt førerkort som gjør det mulig for innehaveren å føre motorkjøretøy i alle land eller jurisdiksjoner som anerkjenner dokumentet. Internasjonale førerkort utstedes i de fleste land av me ...

                                               

ISM-koden

ISM-koden, ISM-normen, eller ISM-forskriften er et regelverk vedtatt gjennom Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen som setter overordnede rammer for sikker drift av skip. De fleste fartøy med bruttotonnasje på 500 tonn eller mer må følge ISM- ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →