Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 314                                               

Filibuster

En filibuster er en meget lang debatt som har til formål å forhindre at et forslag blir vedtatt, rett og slett ved å forhindre at det når frem til avstemning. Uttrykket er best kjent fra USAs senat, der det kreves 60 stemmer for å avslutte en deb ...

                                               

Den finske fare

"Den finske fare" var en norsk forsvarspolitisk oppfatning gjennom første del av 1900-tallet om at Finland kunne utgjøre en militær trussel mot Nord-Norge. Først var bekymringen knyttet til Finland som russisk storhertugdømme fram til 1917, deret ...

                                               

FrP-koden

FrP-koden er et begrep som ble skapt av Martin Kolberg, partisekretær i Arbeiderpartiet, høsten 2005. Ifølge Kolberg består Frp-koden av fem elementer: Angripe de svake, men selv fremstå som offer. Ignorere fakta når det ikke passer til politikke ...

                                               

Hegemoni

Hegemoni betyr overherredømme eller lederstilling. Begrepet brukes om en stat eller gruppe av stater som har dominans over andre stater eller gruppe av stater. Denne dominansen kan gruppen eller staten oppnå med eller uten trusler om maktbruk. He ...

                                               

Jamaica-koalisjon

Jamaica-koalisjon er en metafor for en politisk koalisjon mellom partier som forbindes med fargene sort, gul og grønn, som er fargene i Jamaicas flagg. I Tyskland vil en koalisjon mellom CDU/CSU, FDP og De grønne, få et slikt tilnavn. Disse parti ...

                                               

Koalisjon

Koalisjon er en midlertidig allianse mellom parter. En koalisjonsregjering er en koalisjon som består av flere politiske partier. Den kan være en flertallsregjering eller en mindretallsregjering. Et eksempel på en flertallsregjering er Norges såk ...

                                               

Likebehandling

Likebehandling er den ideologiske ideen om at alle, uansett kjønn, sosial bakgrunn, funksjonsevne, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og -uttrykk eller andre liknende vesentlige forhold, skal ha samme muligheter og behandl ...

                                               

Lydrike

Lydrike er et land som er tvunget til å adlyde og følge et annet lands påbud. Det er ikke nødvendigvis snakk om en okkupasjon, og lydriket er offisielt selvstendig. Betegnelsene marionettstat, og marionettregjering, er også en del brukt. Ordet br ...

                                               

Majoritet

"Flertall" omdirigeres hit, se også pluralis. Majoritet er når en gruppe er i flertall i en populasjon eller forsamling. Det motsatte av majoritet er minoritet. De mest omtalte formene for flertall: Negativt flertall - betegnelse på flere ulike f ...

                                               

Manifest destiny

Manifest destiny er et uttrykk for troen på at det var skjebnebestemt at USA skulle ekspandere fra Atlanterhavet på østkysten til Stillehavet i vest, og for noen at landet skulle dekke hele det nordamerikanske kontinent. Uttrykket ble brukt først ...

                                               

Marionettregjering

En marionettregjering, et marionettregime eller lydregjering er en myndighet eller regjering som i praksis er styrt av en annen stat. Et land som styres av en marionettregjering, kalles en marionettstat eller et lydrike. Navnet kommer av marionet ...

                                               

Negativt flertall

Negativt flertall er en særnorsk betegnelse om en situasjon som oppstår i Stortinget dersom to eller flere mistillitsforslag mot regjeringen faller, mens de representantene som stemmer for de ulike forslagene til sammen har flertall. Eks parti X ...

                                               

NIMBY

NIMBY er et akronym for N ot I n M y B ack Y ard", ikke i min bakgård. NIMBY beskriver motstand mot endringer av ens nærområde, men ikke nødvendigvis mot endringer i andres nærområde.

                                               

Oppløsningsrett

Oppløsningsrett er retten til å oppløse et parlament og skrive ut nyvalg. Man skiller mellom oppløsningsrett i den lovgivende makts hånd og oppløsningsrett i den utøvende makts hånd. Den siste varianten er den mest utbredte, og betegner den mulig ...

                                               

Politisk korrekthet

"Politisk ukorrekt" omdirigeres hit. For spillet med samme navn, se her. Politisk korrekthet, etter det engelske political correctness, på norsk ofte forkortet PK, er en nedsettende betegnelse på ulike forsøk på å endre uttrykksformer eller sensu ...

                                               

Polsk riksdag

Polsk riksdag er en betegnelse på en kaotisk og støyende forsamling hvor det er tilnærmet umulig å fatte vedtak. Uttrykket brukes ofte på norsk i betydningen en "larmende forsamling, vilt spetakkelmøte". I det polsk-litauiske samvelde kunne ethve ...

                                               

Positivt flertall

Positivt flertall betegner innenfor statsvitenskapen et system der et flertall av representantene i en forsamling som velger et utøvende organ som står ansvarlig overfor dette aktivt må stemme for dannelsen av dette organet. I Norge gjelder dette ...

                                               

Privatisering

Privatisering er et begrep som benyttes når det offentlige fullt ut lar markedet overta ansvaret for en oppgave både på produsentsiden og på etterspørselsiden. Ett av de få eksemplene på dette er opphevelsen av det kommunale kinomonopolet. Det ha ...

                                               

Rent flertall

Rent flertall vil si at en kandidat eller et parti ved et valg får mer enn 50 % av de avgitte stemmer eller mer enn 50 % av de valgte representanter. Arbeiderpartiet fikk rent flertall ved stortingsvalgene i 1945, 1949, 1953 og 1957. Ved storting ...

                                               

Representant

I politiske sammenhenger brukes ordet representant om personer som er valgt for å representere bestemte grupper eller hele den voksne befolkningen, i moderne sammenhenger ofte i bestemte valgdistrikter.

                                               

Representant for enslig mindreårig asylsøker

Representant for enslig mindreårig asylsøker er en voksen person som skal ivareta den mindreårige asylsøkerens rettigheter i Norge, både juridisk og økonomisk. Det er kun enslige mindreårige som søker i Norge som får tildelt representant. En repr ...

                                               

Sanweiyiti

Sanweiyiti er språklig det kinesiske ord for den hellige treenighet, men det er også det uttrykk som benyttes om maktkonsentrasjonen på toppen av Folkerepublikken Kinas politiske struktur når de tre sentrale embeder der er samlet hos én person - ...

                                               

Selveierdemokrati

Selveierdemokrati vil si at statsinstitusjonene sørger for en spredning av økonomisk eiermakt og forhindrer monopoldannelser. Tanken er at alle individer skal ha en rimelig og lik mulighet til å delta i markedet, og spre eiermakt og økonomiske mu ...

                                               

Simpelt flertall

Simpelt flertall oppnås i en forsamling eller elektorat dersom ett forslag får flere stemmer enn andre, men ikke nødvendigvis 50 % av de avgitte stemmer.

                                               

Sorteringssamfunnet

Sorteringssamfunnet er et begrep som beskriver et samfunn der enkelte individer er sortert bort fra samfunnet på bakgrunn av egenskaper. Begrepet blir brukt av Høyre og Kristelig Folkeparti i den politiske debatten. Begrepet "sorteringssamfunnet" ...

                                               

Storkoalisjon

Storkoalisjon er i politikken en betegnelse på en koalisjon av de største partiene i parlamentet. Dette vil gjerne være det borgerlige partiet og det sosialdemokratiske partiet. Tyskland ble ledet med grunnlag i en storkoalisjon mellom CDU/CSU og ...

                                               

Supermakt

Supermakt er et begrep som ble brukt om USA og Sovjetunionen under den kalde krigen. Uttrykket spilte på at supermaktene lå så langt foran andre nasjoner med hensyn til militærmakt og politisk og militær innflytelse at de stilte i en klasse for s ...

                                               

Tiltredelseserklæring

En tiltredelseserklæring er en programtekst tillitsvalgte eller utøvende organer presenterer overfor dem som har valgt dem i det de tiltrer. Denne skisserer hovedlinjene i og hovedprioriteringene for hva den eller de valgte ønsker å gjøre i den p ...

                                               

Trafikklys-koalisjon

Trafikklys-koalisjon er et begrep som ble tatt i bruk i tysk politisk debatt for å betegne en koalisjon mellom SPD, FDP og De grønne. Disse partienes farger er rød, gul og grønn, som er fargene i trafikklys. Den første trafikklys-koalisjonen var ...

                                               

Ukaz

Ukaz er en forordning eller ett påbud, det vil si et direktiv fra det høyeste sjikt i en maktorganisasjon. Ordet benyttes mest om foreteelser i Russland, om påbud fra tsaren, fra Sovjetunionens øverste sovjet, eller fra presidenten.

                                               

Vippeposisjon

Vippeposisjon er et uttrykk i politikken som beskriver den posisjonen et politisk parti er i etter et valg når partiet ved å velge en av to sider kan sørge for at den ene siden får flertall. Partiet som er i vippeposisjon får dermed langt større ...

                                               

Aarrestad-bu

Aarrestad-bua var et alternativ til den vedtatte Brustad-bua da saken om søndagsåpning av varehandelen ble behandlet i Stortinget i 1997. Aarrestad-bua hadde begrensninger i vareutvalg, der Brustad-bua hadde begrensninger når det gjaldt utsalgsst ...

                                               

Johan Skytte-prisen

Johan Skytte-prisen i statsvitenskap er en internasjonal utmerkelse som deles ut av Uppsala universitet. Prisen ble etablert i 1994 og er nå på 500 000 svenske kroner. Den tildeles den som etter utdelers vurdering har ytt det mest verdifulle bidr ...

                                               

Johan Skytte

Johan Skytte var en svensk friherre og riksråd. Skytte studerte i Tyskland og ble etterhvert lærer for prins Gustav II Adolf. Skytte tok sitt etternavn da han ble adlet i 1604, og giftet seg med Maria Jakobsdotter Näf. Han oppførte Grönsö slott i ...

                                               

Offentlig forvaltning

Offentlig forvaltning omfatter virksomheter som utfører og ivaretar forvaltningsmessige oppgaver og er del av den såkalte offentlige sektor. Statsforvaltningen og kommuneforvaltningen er en del av offentlig forvaltning.

                                               

Automatisk trafikkontroll

Automatisk trafikkontroll brukes i flere land, men er mange steder omstridt av hensyn til personvernet. Det norske systemet tar bilde av føreren. Det samme prinsippet brukes også i Sverige og i enkelte delstater i USA, blant annet California og O ...

                                               

Digital postkasse

En digital postkasse blir brukt av det offentlige for å kommunisere digitalt med privatpersoner og med næringslivet. Informasjon og meldinger blir kryptert og sendt til en digital postkasse på en måte som er sikret mot innsyn. Innbyggerne kan res ...

                                               

Direktorat

Et direktorat er et statlig forvaltningsorgan som har myndighetsoppgaver og som har hele landet som virkefelt. Det har en faglig rolle, altså at det utvikler, forvalter og formidler kunnskap om sitt fagfelt/saksområde. Denne kunnskapsformidlingen ...

                                               

Embetsverk

Et embetsverk er en organisasjon av offentlig ansatte som er direkte underlagt regjeringen. Embetsverk iverksetter regjeringens politikk, og skal opptre lojalt overfor sine politiske foresatte, men samtidig politisk nøytralt. Embetsverk består de ...

                                               

Etatsstyring

Etatsstyring er betegnelsen på et departements styringsdialog med underliggende virksomheter som organisert som ordinære forvaltningsorganer, f.eks. etater og direktorater. Et hovedkjennetegn ved forvaltningsorganer/etater er at de er en del av s ...

                                               

Forvaltningsbedrift

Forvaltningsbedrift er en organisasjonsform for statlige virksomheter med oppgaver som har visse fellestrekk med markedsbasert virksomhet. Forvaltningsbedrift er en underform av forvaltningsorgan, er del av staten som juridisk person og inngår so ...

                                               

Forvaltningsfellesskap

Forvaltningsfellesskap er innenfor tysk lovgivning navnet på en administrativ samordning mellom kommuner i de tyske delstatene Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt og Thüringen. Et forvaltningsfellesskap består a ...

                                               

ID-porten

ID-porten også kalt ID-porten/MinID er en felles innloggingsløsning for en rekke offentlige nettjenester i Norge. ID-porten er utviklet og forvaltet av Direktoratet for forvaltning og IKT. ID-porten er ingen egen innloggingsløsning, men viderefor ...

                                               

Kanselli

Et kanselli betegner et sentralt forvaltningsorgan for en stat eller en organisasjon. Et kanselli var opprinnelig et embetsrom som var avdelt med en skranke. I middelalderen var det kanslerens kontor og de sørget for at kongens eller regjeringens ...

                                               

Kommunaldirektør

Kommunaldirektør, sjeldnere skrevet kommunedirektør, er en tittel som brukes om visse ledere i en kommunalforvaltning i flere land. Tittelen er delvis brukt om den øverste tjenestemannen i kommuneadministrasjonen og delvis om kommunale administra ...

                                               

Konseptvalgutredning

En konseptvalgutredning er en faglig utredning av alternative måter å løse et behov på. For statlige prosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner skal det gjennomføres en konseptvalgutredning før prosjektet besluttes igangsatt. Konsept ...

                                               

KOSTRA

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. KOSTRA er et omfattende rapporteringssystem der kommuner og fylkeskommuner rapporterer til staten ved Statistisk sentralbyrå. Rapporte ...

                                               

Mandarin (embedsmann)

En mandarin var en embedstittel i det keiserlige Kina, og også i monarkitiden i Vietnam. Begrepet ble ikke brukt på kinesisk - det er den konvensjonelle vestlige gjengivelse av forskjellige kinesiske titler, fremfor alt for sivile embedsmenn i Qi ...

                                               

Master of public administration

Master of public administration er en akademisk grad innen offentlig administrasjon og ledelse. MPA-graden tilbys ved flere norske universiteter og høgskoler. Det blir tilbudt flere varianter av graden MPA, men ved flere høgskoler er dette en gen ...

                                               

MinID

MinID brukes til innlogging på mer enn 200 offentlige nettjenester, og kan blant annet brukes til innlogging for å levere selvangivelsen eller søke om studielån hos Statens lånekasse for utdanning. Andre typiske tjenester der MinID brukes til inn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →