Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 358                                               

De kappadokiske fedre

Beagon, Philip May 1995, "The Cappadocian Fathers, Women, and Ecclesiastical Politics", Vigiliae Christianae Brill 49 2: 165–179, Karahan, Anne: "Beauty in the Eyes of God. Byzantine Aesthetics and Basil of Caesarea". In: Byzantion. Revue Interna ...

                                               

Kardinaldyd

Kardinaldyder er en rekke med fire dyder som ble fremmet i tekstene fra den gresk-romerske antikken, og sammen med de tre teologale dyder, også anerkjent i den kristne tradisjonen. De fire dydene er: Rettferd δικαιοσύνη, dikaiosynē: avveiningen m ...

                                               

Katekisme

En katekisme er en samlet fremstilling av en religiøs lære, noen ganger svært omfattende og andre ganger en heller enkel sammenfatning av en religiøs lære. Ordet katekisme har sammenheng med begrepet katekumenat; den opplærings- og forberedelsesp ...

                                               

Katolikos

Katolikos er en tittel som brukes om den geistlige lederen av enkelte kristne østkirker. Området som ligger under hans jurisdiksjon, heter katolikat. Tittelen ble opprinnelig tatt i bruk på 300-tallet for å betegne en stedfortreder eller generalv ...

                                               

De katolske brev

De katolske brev betegner de nytestamentlige brevene av Jakob, Peter, Johannes og Judas. "Katolsk" her i ordets opprinnelige betydning, "allmenn, alminnelig", altså at disse brevene var stilet til flere menigheter samtidig. De var derfor, på en s ...

                                               

Khi-rho

Khi-rho er en grafisk figur og et av de tidligste kristogrammene. Figuren er et mye brukt symbol innenfor den kristne kirke. Figuren er dannet ved å slå sammen de to første bokstavene khi og rho i det greske ordet "ΧΡ ΙΣΤΟΣ" =Kristus, slik at det ...

                                               

Kirke

Kirke betegner i dagligtale tre ting: 1. en bygning for kristen kult, et gudshus, 2. som benevnelse for "Guds folk", forsamlingen av dem som bekjenner kristen tro, 3. som benevnelse for et kristent trossamfunn eller menighet i mer avgrenset forst ...

                                               

Kirkelærer

Kirkelærer er en tittel innen den katolske kirke. Tittelen gis særlig teologer og andre som anses for forbilder for de troende. Kravet er at hele den kristne kirke drar nytte av deres virke. Tittelen gis svært sjelden og kun til avdøde personer. ...

                                               

Kirkesamfunn

Et kirkesamfunn eller et kristent trossamfunn er en religiøs størrelse som er identifiserbar ved sitt navn, sin struktur og/eller sin lære. Kristenheten er sammensatt av fem hovedgrener av kirkesamfunn: Katolske, ortodokse, orientalske, anglikans ...

                                               

Kongregasjonalisme

Kongregasjonalisme, av engelsk Congregation eller "forsamling", er en styreform innenfor kristendommen hvor den enkelte forsamling og dens møter er den høyeste besluttende instans. Den skiller seg fra episkopalisme, hvor beslutninger foretas av b ...

                                               

Konsubstansiasjon

Konsubstansiasjon er en prosess ved hvilken Kristi legeme og blod i luthersk teologi tenkes å forene seg med brødet og vinen i nattverden under feiringen av en messe. Konsubstansiasjon er således en forklaringsmodell for realpresensen, den kristn ...

                                               

Konventikkel

Konventikkel er et begrep tidligere benyttet fremfor alt om religiøse oppbyggelsesammenkomster av frikirkelig art. Slike sammenkomster ble holdt særlig i forbindelse med pietismen. Denne bevegelsens opphavsmann, Philipp Jakob Spener, forordnet sa ...

                                               

Koptere

Kopter er en etniskreligiøs gruppe innfødt i Nord-Afrika som hovedsakelig bor i dagens Egypt hvor de er den største kristne befolkningen i landet som ellers er dominert av muslimer. Koptere er også den største kristne gruppen i Sudan og i Libya. ...

                                               

Korsfarerstat

Da statene på Den iberiske halvøy var opptatt med den såkalte "Reconquista" dukket det opp mange forskjellige riker, som blant annet Kongedømmet Valencia

                                               

Kristen universalisme

Kristen universalisme refererer til kristen teologi som holder seg til læren om universell forsoning, et syn framholder at alle mennesker, troende eller ikke, til slutt skal bli forent med Gud etter døden. Begrepet "kristen universalisme" blei fø ...

                                               

Kristi fødsel

Denne artikkelen behandler Kristi fødsel som tidsregning. For tidspunktet for personen Jesu Kristi fødsel, se tidspunktet for Jesu Kristi fødsel Kristi fødsel er utgangspunktet for den tidsregningen som brukes i det meste av verden, og har sitt u ...

                                               

Kristi tornekrone

Kristi tornekrone eller "tornekronen" var ifølge Det nye testamente et av de torturredskaper som ble brukt på Jesus Kristus før han ble korsfestet; i kristen ikonografi bærer han den også under selve korsfestelsen.

                                               

Kristogram

Kristogram er et bokstavlignende tegn som symboliserer Jesus Kristus. Et kristogram er ofte en sammensetning av bokstavene I og X. Disse to er de greske forbokstavene i navnet Iesus Christos. Kristogrammet var i de første århundredene et mer vanl ...

                                               

Kristologi

Kristologi er et avgjørende felt innenfor kristen teologi som befatter seg med spørsmålet om hvem Jesus Kristus var og er. Dette spørsmålet er avgjørende for kristen identitet, altså hva og hvem som kan kalles "kristent". Kristologien tar på den ...

                                               

Krusifiks

Et krusifiks er et latinsk kors med Kristusfigur. Det er en av de viktigste kristne billedfremstillingene. Et krusifiks kalles ikke et symbol, siden det forteller bokstavelig om det vi ser; at Jesus døde på korset. Et nakent kors, derimot, skal f ...

                                               

Latria

Latria er i katolsk og i ortodoks teologi den tilbedelse som er forbehoøldt Den hellige treenighet. Det greske begrepet betød opprinnelig "beredvillighet", "tjenesteberedskap" og ble så overført på denkultiske tilbedelse. I Apostlenes gjerninger ...

                                               

Lukket nattverdsbord

Lukket nattverdsbord eller lukket kommunion innebærer at bare de som er medlemmer i et visst kristent trossamfunn får ta imot nattverden. Medlemmer i andre kirker får kun ta imot nattverden i en viss kirke derom de begge kirkene står i kirkelig f ...

                                               

Milanoediktet

Milanoediktet fra 313 lovet at Romerriket skulle tillate folk å selv velge sin tro og forholde seg nøytral overfor folks religiøse trosutøvelse. I praksis betydde dette slutten på forfølgelsen av de kristne i riket, kort tid etter de store kriste ...

                                               

Nattverd

For Leonardo da Vinci sitt maleri, se: Nattverden Leonardo Nattverd eller eukaristi er en kristen liturgisk handling som bygger på Jesu Kristi siste måltid med disiplene før korsfestelsen. Den kalles også kommunion, eller ganske enkelt Herrens af ...

                                               

Peterskors

Peterskors er et kristent korssymbol som har vært brukt i kirkekunsten, særlig den romersk-katolske. Peterskorset er et omvendt latinsk kors, det vil si et kors med tverrbjelken nede på hovedstammen og ikke oppe. Peters gjerninger, et apokryfisk ...

                                               

Påskeformelen

Påskeformelen er metoden som brukes for å beregne tidspunktet for påskehøytiden i et gitt år. Påskedatoen følger et komplisert mønster som aldri har vært helt enkelt å forstå for den som ikke var spesialist. På latin og engelsk kalles prosedyren ...

                                               

Den reformerte kirke

Den reformerte kirke er en kristen protestantisk trosretning som er utgått av Ulrich Zwinglis og Jean Calvins virke i reformasjonen på 1500-tallet. Uttrykket den reformerte kirke er relativt bredt og kan omfatte ulike trossamfunn som skiller seg ...

                                               

Skriftemål

Skriftemål er en kristen praksis som består av at en person bekjenner sine synder for en prest, eller i teologisk forstand for Gud gjennom en prest. Skriftemålet er særlig assosiert med Den katolske kirke, men finnes også i andre kirkesamfunn. I ...

                                               

Sykesalving

Sakramentet ble tidligere kalt den siste olje, fordi det da fortrinnsvis ble gitt når en persons sykdom ble oppfattet som særlig livstruende. Det nyere uttrykket sykesalving har i katolske kretser forlengst fortrengt den siste olje, men i norsk o ...

                                               

Tonaturlæren

Tonaturlæren er læren om at Jesus er 100 % Gud og 100% menneske samtidig. Den begrunnes i sonofferet: Først var et paradis på jord, men så kom syndefallet. Synden var at mennesket ville leve uten Gud – egoisme. Men mennesket vil i sin essens leve ...

                                               

Troende dåp

Troende dåp er en form for dåp der den som blir døpt, selv har bedt om å bli døpt. Troende dåp skiller seg dermed fra barnedåp, der det er noen andre som bestemmer hvorvidt dåpen skal finne sted. Voksendåp praktiseres i flere kristne trossamfunn, ...

                                               

Økumenikk

Økumenikk er et begrep som dekker både arbeid for økt forståelse og samarbeid mellom forskjellige kristne kirker, og det teologiske studiet av forholdet mellom kirkene. Det brukes av enkelte også feilaktig om samarbeid mellom forskjellige religio ...

                                               

Økumenisk konsil

Et økumenisk konsil er et kirkemøte som er anerkjent av hele den kristne kirke, og som er sammenkalt for å diskutere doktrine og praksis som angår hele kirken. I praksis varierer det hvordan man defininerer hele den kristne kirke. De syv første ø ...

                                               

Den økumeniske patriark av Konstantinopel

Den økumeniske patriark av Konstantinopel er åndelig leder for den ortodokse kirke i Konstantinopel og æresoverhodet for hele den ortodokse kommunion. Hans fulle tiltale og tittel er Hans all-hellighet, erkebiskopen av Konstantinopel, Det nye Rom ...

                                               

Ørkenfedrene

Ørkenfedrene var eremitter, asketer, munker og nonner som hovedsakelig bodde i Wadi El Natrun, en ørkendal i Egypt fra det tredje århundret. Apophthegmata Patrum, en samling av visdomsord fra noen av de tidlige munkene og nonnene, er fremdeles i ...

                                               

Østkirken

Som østkirken pleide man å betegne de ikke-reformerte kristne kirkesamfunnene som ikke bruker den latinske ritus i sin liturgi. De ble definert i motsetning til "vestkirken", dvs. den romersk-katolske kirke, men utgjør ikke noen ensformet gruppe ...

                                               

Askese

Askese betyr øvelse i selvtukt ved streng avholdenhet fra materielle nytelser, ofte av religiøse grunner. En person som utfører askese blir referert til som asket. På gresk blir ordet asket ofte brukt i betydningen av eremitt, som er en person so ...

                                               

Kynisme

Kynisme er i dag en betegnelse for oppfattelsen hos de som hevder at den grunnleggende intensjon bak alle menneskelige handlinger er egen vinning, og som derfor ikke er villige til å akseptere oppriktighet, dyder eller altruisme som motivasjon. K ...

                                               

Taglskjorte

Taglskjorte er et grovt klesplagg med tagl eller geitehår innvevd som bæres nærmest kroppen for å irritere og skrape, noe som gav stort ubehag for bæreren. Den ble også lett et tilhold for lus. Den ble båret i den hensikt å epeke sot eget kjød, b ...

                                               

Åndelige øvelser

Åndelige øvelser er et bokverk av Ignatius av Loyola, utgitt i 1548. Forskjellige former for "åndelige øvelser" hadde eksistert tidligere, men Ignatius gav dem en klassisk utforming. Under intensiv ledelse av den såkalte eksersisiemesteren under ...

                                               

Askekors

En geistlig tegner et kors med aske blandet med litt vann på pannen til hver enkelt av de troende, mens han sier noen ord som minner om menneskets dødelighet og/eller behovet for omvendelse. Det tradisjonelle formularet er: "Kom ihu, menneske, at ...

                                               

Askeonsdag

Askeonsdag er i den vestkirkelige kristendommen den første dagen i fastetiden. Den faller 46 dager før 1. påskedag, men da søndagene ikke telles med i fastetiden faller den fra kirkelig synspunkt 40 dager før påske. Antallet dager er fastsatt til ...

                                               

Attende Domine

Attende Domine er en gregoriansk hymne so, på grunn av sin gotskarakter, synes for det meste i fastetiden. i den katolske kirke. Teksten går tilbake til et mosarabisk litani fra 900-tallet.

                                               

Fastelavn

Fastelavn er et ord som stammer fra det nedertyske ordet for "kvelden før fasten", det vil si de siste tre dagene før fastetiden, den romersk-katolske kirkens fasteperiode på 40 dager før påske, ikke medregnet søndager. Fastelavn vil alltid falle ...

                                               

Fastetiden

Fastetiden innledes onsdag i den syvende uken før 1. påskedag og varer i 40 dager. Tiden er til minne om Jesu 40 dagers faste i ørkenen, og 40 er også et tall som tradisjonelt er knyttet til disiplin, hengivelse og forberedelse i Bibelen. Fasten ...

                                               

Fetetirsdag

Fetetirsdag er dagen før fastetiden begynner. Fetetirsdag er tirsdagen etter fastelavnssøndag og blåmandag og dagen før askeonsdag. Datoen for fetetirsdag varierer mellom 3. februar og 9. mars ut fra når påsken faller.

                                               

Fetetorsdag

Fetetorsdag - er den siste torsdagen før fastetiden. Fetetorsdag begynner den siste uka i karnevalet. Denne dagen kan man forspise seg i Polen og i den katolske delen av Tyskland. Datoen for fetetorsdag varierer mellom 29. januar og 4. mars ut fr ...

                                               

Korsveiandakt

Korsveiandakt er en andaktsform som viser tilbake til Jesu lidelsesvei før korsfestelsen. Den er særlig knyttet til den katolske kirkes andaktsliv. Korsveiandakten følger 14 "stasjoner" knyttet til hendelser fra de bibelske påskefortellinger og f ...

                                               

Pabasa ng Pasyon

Pabása ng Pasyón, ofte omtalt bare som Pabása, er en katolsk devosjon utberedt på Filippinene og populær under Den stille uke. Den er en andaktsfull uavbrutt sang av Pasyón, et episk dikt fra tidlig 1500-tall som gjengir Jesu Kristi liv, lidelse, ...

                                               

Holi

Holi er en hinduistisk høytid som også kalles "fargefestivalen" eller "kjærlighetsfestivalen". Det er en vårfestival som assosieres med gudene Shiva og Krishna. Festivalen har religiøse røtter, men det er lite religiøs aktivitet i feiringen. Den ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →