Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 74                                               

Fransk Polynesias forsamling

Fransk Polynesias forsamling er den folkevalgte forsamling og den lovgivende makt i Fransk Polynesia. Forsamlingen har sitt grunnlag i selvstyreordningen, nedfelt i lov av 2004. Forsamlingen kan behandle alle saker som faller inn under selvstyret ...

                                               

Frostatinget

Frostatinget var navnet på Trøndelagens lovområde, hvor Frostatingsloven gjaldt. Fellestinget hadde sete på Logtun på Frosta i Trøndelag. Dagens Frostating, Frostating lagmannsrett, omfatter fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal, og har sete i Tro ...

                                               

Gulatinget

Gulatinget er en av de viktigste institusjonene fra eldre norsk historie. Det kan ikke angis med sikkerhet når det første Gulatinget ble holdt, da man antar at Norges skrevne historie ikke går så langt tilbake i tid. Gulating egentlig Gulatingsla ...

                                               

Haugatinget

Haugatinget var et kongehyllingsting i Norge i middelalderen. Haugatinget lå på Haugar i Tønsberg. Kongehyllingstingene var tingsamlingene som hadde størst politisk betydning. For at en konge skulle få lovlig kongemakt, måtte han bli kongehyllet, ...

                                               

Herredag

Herredag eller Herredagen var en institusjon i Danmark, Norge og Sverige. I Danmark var det et årlig møte mellom kongen og riksrådet hvor kongen blant annet fungerte som den dømmende makt i rettssaker. Betegnelsen herredag stammer fra begynnelsen ...

                                               

Kommunekontaktråd

Kommunekontaktrådet er en politisk organisasjon i hver av Danmarks fem regioner og er en del av Kommunernes Landsforening. Kommunekontaktrådet ble opprettet i forbindelse med kommunalreformen som trådte i kraft i 2007. Rådet er et rådgivende og k ...

                                               

Kommunestyre

Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune. Representantene i kommunestyret blir valgt av kommunens innbyggere. Ordningene og betegnelsene for offentlige styresmakter og besluttende forsamlinger på lokalt nivå varierer fra land t ...

                                               

Kommunfullmäktige (Sverige)

Kommunfullmäktige er det øverste folkevalgte organ i Sveriges kommuner. Valg til kommunfullmäktige foregår hvert fjerde år, samtidig som valg til Riksdagen. Antall medlemmer er mellom 31 og 101, avhengig av antall innbyggere i kommunen. Kommunsty ...

                                               

Lagting

For Stortingets lagting, se Lagtinget For det færøyske lagtinget, se Lagtinget Færøyene Lagting var et sendemannsting for et helt lagdømme som Gulating, Frostating, Eidsivating og Borgarting. På lagtinget møttes de ulike representantene for klass ...

                                               

Lagtinget (Færøyene)

For det norske lagtinget, se Lagtinget. Se også Ålands lagting. Lagtinget er parlamentet på Færøyene, og er et av de eldste parlamenter i verden. Tradisjonen kan spores tusen år tilbake i tid, i likhet med Alltinget på Island, og Tynwald på Man. ...

                                               

Länderkammer

Länderkammer var overhuset i DDRs nasjonalforsamling 1949–1958. De 50 representantene ble valgt av delstatenes landdager i henhold til de parlamentariske gruppenes styrke. Ifølge DDRs første forfatning av 7. oktober 1949 skulle landet være en des ...

                                               

Mejlis (krimtatarer)

Mejlis er det utøvende organ i krim-tatarenes politiske system. Mejlis velges av den større folkeforsamlingen Kurultai. Krimtatarene etablerte sin første Mejlis og Kurultai i 1917, men i 1944 fordrev Josef Stalin tatarene fra halvøya. I 1991 fikk ...

                                               

Meshrano Jirga

Meshrano Jirga er overhuset i Afghanistans tokamrede nasjonalforsamling, sammen med Wolesi Jirga som er hovedforsamlingen. Overhuset har 102 medlemmer. En tredjedel av disse 34 velges av distriktsrådene én per provins for tre år av gangen, en tre ...

                                               

Amyotha Hluttaw

Amyotha Hluttaw er overhuset i Pyidaungsu Hluttaw, Burmas bikammerlige politiske forsamling. Det består av 224 plasser, hvorav 168 velges direkte og 56 utpekes av Burmas væpnede styrker. Det første valget til Amyotha Hluttaw på 20 år ble avholdt ...

                                               

Nasjonalforsamlingen (Kamerun)

Nasjonalforsamlingen skal bestå av 180 medlemmer valgt gjennom direkte og hemmelig universell stemmerett for en mandatperiode på fem år. Antallet medlemmer av Nasjonalforsamlingen kan bli modifisert ved lov. Hvert medlem skal representere hele na ...

                                               

Nasjonalforsamlingen i Republika Srpska

Nasjonalforsamlngen i Republika Srpska, er den lovgivende forsamling i Republika Srpska, en delstat i Bosnia-Hercegovina. Nasjonalforsamlingen består av 83 medlemmer valgt direkte av befolkningen i delstaten.

                                               

Odelstinget

Odelstinget var det ene av to avdelinger som det norske Stortinget ble delt i under behandlingen av lovforslag. I tillegg var det Odelstinget som reiste tiltale i riksrettssaker. Odelstinget besto av tre fjerdedeler av Stortingets 169 representan ...

                                               

Overhus

Et overhus eller førstekammer er det øverste kammeret i en politisk forsamling med to kamre; det andre er underhuset eller annenkammeret. Overhuset deler lovgivende makt med underhuset.

                                               

Parlament

Et parlament eller folkevalgt forsamling er i moderne forstand et politisk organ som typisk har som oppgaver å representere velgere, vedta lover og fatte andre beslutninger, og kontrollere den utøvende makten. I noen land er parlamentet oppdelt i ...

                                               

Regionsråd

Et regionsråd er i Danmark den demokratisk valgte forsamlingen som leder en av Danmarks regioner. Et regionsråd har 41 medlemmer. Den politiske lederen av regionsrådet tituleres regionsrådsformann. Regionenes styreform er "fleksibelt forretningsu ...

                                               

Riksdag

Riksdag har flere betydninger: Sverige Sveriges riksdag, den svenske nasjonalforsamlingen. Finland Finlands riksdag Eduskunta, den finske nasjonalforsamlingen. Tyskland Reichstag Riksdagen Det tyske keiserrike Riksdagen Nasjonalsosialistisk Riksd ...

                                               

Riksforsamlingen

Riksforsamlingen på Eidsvoll fra 10. april til 20. mai 1814 ble sammenkalt for å utarbeide Norges Grunnlov. Landets grunnlovgivende forsamling ble innkalt av prins Christian Frederik, som inntil da hadde vært kong Frederik VIs stattholder i Norge ...

                                               

Sameting

Sameting er en representativ folkevalgt forsamling for ivaretagelse av samenes rettigheter. Sameting ble opprettet i Norge i 1989, i Sverige i 1993, i Finland i 1996 og i Russland i 2010. Sametinget i Russland Sametinget i Sverige Sametinget i No ...

                                               

Sametinget (Sverige)

Se også se Sametinget i Norge og Sametinget i Finland. Sametinget er en svensk forvaltningsmyndighet med 31 folkevalgte medlemmer. Sametinget har til oppgave å fremme samiske nærings-, kultur- og språkinteresser. Det ble opprettet i 1993 som en s ...

                                               

Senat

Et senat er en besluttende forsamling. Ordet senat, fra latin senatus, betyr råd av de eldste, avledet av ordet senex: gammel mann. Det ble brukt om den lovgivende forsamling i antikkens Roma, og har senere blitt brukt blant annet om overhuset i ...

                                               

Stenderforsamling

Stenderforsamling var en representasjonsform som typisk besto av representanter for de tre stendene adel, geistlighet og borgere. Livegne bønder og tjenerskap ble gjerne ikke regna å tilhøre noen stand, men i Norden kunne selveiende ikke-adelige ...

                                               

Ting (forsamling)

Ting var i norrøne tider en folkeforsamling hvor folket utøvet dømmende og lovgivende makt. Ordet lever videre i politiske forsamlinger som allting, storting, folketing, sameting, odelsting, lagting og landsting, og i domstoler som tingretten, Bo ...

                                               

Underhus

Et underhus eller annetkammer er et av to kamre i en politisk forsamling med to kamre; det andre er overhuset eller førstekammeret. Underhuset deler lovgivende makt med overhuset, men har idag ofte større makt enn overhuset. I parlamentariske sys ...

                                               

Vetsje

Vetsje var en slags folkeforsamling i mange av middelalderens slaviske riker. I den russiske bystaten Novgorod, der vetsjen nådde størst betydning, kan den sammenlignes med de norrøne folks ting.

                                               

Volksraad

Volksraad var parlamentet til den tidligere Sørafrikanske republikk, også kjent som Republikken Transvaal, som eksisterte fra 1857 til 1902 i en del av det som nå er Republikken Sør–Afrika. Den var et ettkammersparlament med 24 medlemmer. Parlame ...

                                               

Øretinget

Øreting eller Øyrating var et tingsted i Trøndelag, lokalisert på Øra ved utløpet av Nidelva og ved Lade i nåværende Trondheim by. Her rådde Trøndelagen, den region hvor trøndernes lov rådde. Harald Hårfagre gjorde Lade gård i Strinda til kongsgå ...

                                               

Politisk historie

Politisk historie er en gren av historiefaget som analyserer politiske hendelser, ideer, bevegelser, institusjoner, valg, partier og ledere. Fra midten av 1800-tallet til midten av 1900-tallet var politisk historie den helt dominerende gren av hi ...

                                               

Enriquillo

Enriquillo -1535) var en indianerhøvding, kasik, på øya Hispaniola i De karibiske øyer. Han var et av 3-4 barn av prominente høvdinger som overlevde massakren i Jaragua, der nesten alle av Jaraguas høvdinger ble myrdet av øyas spanske guvernør Ov ...

                                               

Folkemordet på tsjerkessere

Den etniske rensingen av tsjerkessere, også kjent som folkemordet på tsjerkessere, dreier seg om drapene på og den etniske rensingen av tsjerkessere i midten av 1800-tallet. Det er estimert at rundt 400.000 tsjerkessere ble drept og 500.000 tsjer ...

                                               

Kommunismens historie

De fleste moderne formene av kommunisme er basert på marxisme. En variant av ideologien som ble formet av sosiologen Karl Marx på 1840-tallet, tydeligst fremmet i boken "Det kommunistiske manifest". Marxisme samlet mye støtte rundt omkring i Euro ...

                                               

Profumo-affæren

Profumo-affæren var en politisk skandale i 1960-tallets Storbritannia. John Profumo, som var forsvarsminister i Harold Macmillans konservative regjering, hadde en kjærlighetssaffære med en ung toppløsdanserinne, Christine Keeler. Han traff henne ...

                                               

Vom Kriege

Vom Kriege er Carl von Clausewitz verk om krigføring på hovedsakelig strategisk og i mindre grad taktisk nivå. Verket regnes som et betydelig bidrag til politisk og militær analyse, og skjønt det tildels er kontroversielt, har det påvirket både m ...

                                               

Absolutisme

Absolutisme har to vidt forskjellige betydninger i henholdsvis filosofi og politisk teori. Innen filosofi betyr absolutisme at det finnes et moralsk kriterium som gjelder for alle mennesker til alle tider. Det finnes faste universelle standarder. ...

                                               

Alt-right

Alt-right eller alternative right, ofte omtalt som alternativhøyre i norske medier, er en løst sammensatt gruppe og politisk bevegelse som forfekter en høyreradikal ideologi og avviser den tradisjonelle konservatismen i USA. Alt-right-ideologien ...

                                               

Anarkosyndikalisme

Anarkosyndikalisme er en politisk retning både innenfor syndikalismen og anarkismen. Den ønsker få etablert et desentralisert, arbeiderstyrt samfunn. Anarkosyndikalister mener at man gjennom fagforeninger, streiker og annen direkte aksjon, må søk ...

                                               

Antifascisme

Antifascisme er en transnasjonal politisk bevegelse og et tankesett som fremmer aktiv politisk motstand mot organisert fascisme, nazisme og høyreekstremisme. Sentralt i den moderne antifascismen ligger tanken om at fascistiske bevegelser må stans ...

                                               

Antimilitarisme

Antimilitarisme er en oppfatning at et lands militærvesen ikke må prioriteres på bekostning av andre viktige samfunnsinteresser, at myndighetene bør unngå krig og bruk av militære maktmidler og at man generelt bør unngå militærvelder og dyrking a ...

                                               

Antirevisjonisme

Antirevisjonisme, eller revisjonismekritikk, er innenfor marxistisk filosofi og teori politiske standpunkt som stiller seg kritisk eller avvisende til revisjonisme. Revisjonisme er oppfatninger eller praksis som anses for vesentlig å bryte med el ...

                                               

Baathisme

Baathisme er en politisk ideologi som vektlegger arabisk nasjonalisme, panarabisme og arabisk sosialisme. Ideologien bygger på idéene til Michel Aflaq, en kristen, Salah al-Din al-Bitar, en sunnimuslim, og Zaki al-Arsuzi, en alawitt. Irak ble sty ...

                                               

Blanquisme

Blanquisme er en retning innen kommunismen, og hadde sin glansperiode særlig blant franske revolusjonære kommunister på 1860-tallet. Blanquismen bygger på Louis Auguste Blanquis teorier, utviklet tidlig i 1850-årene, og som hadde en klar innflyte ...

                                               

Bonapartistene

Bonapartistene var monarkister som ønsket å ha et fransk imperium under Huset Bonaparte, den korsikanske familien til Napoléon Bonaparte og hans nevø Louis.

                                               

De nasjonalsosialistiske bevegelser

De nasjonalsosialistiske bevegelser er en samlebetegnelse for flere konkretiseringer av den generiske term nasjonalsosialisme. Bevegelsene har oppstått ulike steder i ulike perioder og uttrykker også flertydigheten av begrepet nasjonalsosialisme. ...

                                               

Demokratisk sentralisme

Demokratisk sentralisme er en av hovedkomponentene i Lenins partimodell og leninismen. Demokratiske sentralisme innebærer at man står fritt til å diskutere motsetninger internt i partiet samtidig som man har felles front utad, ofte formulert som ...

                                               

Den nye venstresiden

Den nye venstresiden eller det nye venstre var en bred politisk og kulturell strømning i den vestlige verden i 1960- og 1970-årene. Begrepet "den nye venstresiden" ble brukt i kontrast til "den gamle venstresiden", forstått som tradisjonelle sosi ...

                                               

Den sosialetiske bevegelsen

Den sosialetiske bevegelsen var en sosial og politisk bevegelse innenfor Den norske kirke og noen frikirkelige samfunn på 1960-tallet og 1970-tallet. Bevegelsen mobiliserte Kirken til å ta et større sosialt og etisk engasjement og i praksis beveg ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →