Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 76                                               

Politisk undertrykkelse

Politisk undertrykkelse er forfølgelsen av en person eller gruppe av politiske grunner, særlig for å begrense eller hindre deres evne til å ta del i det politiske liv i samfunnet.

                                               

Politiske farger

Politiske farger er farger som brukes for å markere den politiske eller ideologiske posisjonen til et politisk parti, en gruppe eller person på en enkel måte. De politiske partiene har i sine valg av farger for å vekke oppmerksomhet, i økende gra ...

                                               

Populisme

Populisme er en "ideologi, strategi eller kommunikasjonsform" som beskriver et motsetningsforhold mellom eliter og folket. Populister uttrykker mistillit til det eksisterende politiske system eller den politiske eliten, og lovpriser "folk flest" ...

                                               

Primitivisme

Se også Primitivisme kunstretning Primitivisme er en filosofi som tar til orde for å vende tilbake til et før-industrielt og som oftest før-landbrukssamfunn. Den anses vanligvis for å være en anarkistisk filosofi. Primitivisme kan også vise til e ...

                                               

Progressivisme

Pedagogiske teorier som tar utgangspunkt i barnets aldersbestemte utvikling og vilje til å lære. Pragmatisten John Dewey fikk stor betydning for den progressjonistiske pedagogikken i kraft av slagordet "learning by doing" "læring gjennom handling ...

                                               

Radikalisering

Radikalisering benevnes ofte som tilslutning til voldelig ideologi. Politiets sikkerhetstjeneste definerer radikalisering som prosessen som leder en person til å bli villig til å bruke vold for å oppnå et mål. Hva målet er, er mindre viktigt for ...

                                               

Rasebiologi

Rasebiologi var en vitenskap som forsket på forskjeller mellom menneskeraser. Rasebiologiens blomstringstid var fra 1800-tallet frem til 1940-tallet. I dag er det stor enighet blant biologer om at rasebiologien må betegnes som misbruk av biologie ...

                                               

Regionalisme

Regionalisme er en politisk ideologi som fokuserer på en bestemt regions eller gruppe av regioners interesser. Regionalismens mål er å øke regionens innflytelse og politiske makt, enten gjennom bevegelser for begrensede former for autonomi eller ...

                                               

Republikanisme

Republikanisme er en politisk ideologi med holdningen om at en stats overhode bør representere folket. Et slikt overhode kalles ofte for en president, mens staten kalles for en republikk, som er motsetningen til et monarki, hvor overhodet som reg ...

                                               

Revisjonisme

Revisjonisme er et ord som i marxismen brukes om ideer, prinsipper og lære som vesentlig endrer eller ugyldiggjør grunnleggende premisser for marxistisk teori og virksomhet, for eksempel klassekamp og revolusjon. Det brukes av mange forskjellige ...

                                               

Risorgimento-nasjonalisme

Risorgimento-nasjonalisme er en av fem typer nasjonalismer beskrevet i Carlton Hayes bok The Historical Evolution of Modern Nationalism fra 1928. Den viser til en nasjon som ønsker å etablere en stat, og har noen prakteksempler som Italia, Tyskla ...

                                               

Rådskommunisme

Rådskommunisme er en kommunistisk ideologi. Der andre kommunistiske retninger har en revolusjonær strategi som innebærer jobbing gjennom en rekke ulike kanaler, inkludert valg, tar den rådskommunistiske strategien utgangspunkt i arbeidsplassene, ...

                                               

Sionisme

Sionisme er en form for jødisk nasjonalisme, som hevder at det jødiske folk utgjør en etnisk/nasjonal gruppe med rett til hele eller deler av det historiske landskapet Palestina med hovedvekt på Jerusalem, definert som Israels land. Et religiøst ...

                                               

Songun

Sŏngun, som oftest stavet songun, betyr "militæret først" og er en politisk doktrine i Nord-Korea der Den koreanske folkearméen prioriteres foran alt annet. "Militæret først" betyr at hæren ikke bare opptrer som et eget politisk system i staten, ...

                                               

Sosialdarwinisme

Sosialdarwinisme betegner forsøk på å avlede normative utsagn om menneskelige samfunn fra evolusjonsbiologiens faktiske funn. Begrepet refererer ikke til noen konkret teori eller ideologi, men til flere forskjellige, og er derfor flertydig. I vid ...

                                               

Sosialkonservatisme

Sosialkonservatisme er et begrep innen konservativ tenkning med to hovedbetydninger: Enten en sosialreformatorisk konservatisme, altså en retning innen den europeiske konservatismen fra slutten av 1800-tallet som har ønsket å bekjempe fattigdom o ...

                                               

Staten (dialog)

Staten er Platons lengste og mest innflytelsesrike dialog. I verket disputerer Sokrates og hans samtalepartnere innenfor en rekke filosofiske områder, bl a etikk, metafysikk, epistemologi og politisk filosofi. Første bok dateres av mange til et t ...

                                               

Suffragist

Suffragist var en betegnelse på forkjempere for kvinnelig stemmerett. Suffragistbevegelsen startet i USA med kvinnesaksmøtet på Seneca Falls i 1848, og fikk en mer organisert form fra 1860-årene. Suffragistene i USA inspirerte blant andre Gina Kr ...

                                               

Syndikalisme

Syndikalisme er en politisk radikal retning innen arbeiderbevegelsen som ivrer for direkte aksjoner utenom det tradisjonelle parlamentariske systemet. Betegnelsen kommer av det opprinnelig franske ordet syndikat, som betyr en sammenslutning med e ...

                                               

Totalitarisme

Totalitarisme er et politisk system hvor staten ikke anerkjenner noen grenser for sin myndighet og forsøker å regulere alle aspekter av det offentlige og private liv hvor det er mulig. Totalitarisme kjennetegnes som regel av et sammenfall av auto ...

                                               

Trumpisme

Trumpisme startet utviklingen som del av presidentvalgkampen før valget i 2016. Den har innslag av populistisk og nasjonalistisk ideologi og kjennetegnes av motstand mot globalisering og kritikk av det politiske etablissementet. Trumpisme spiller ...

                                               

Venstrekommunisme

Venstrekommunisme er en kommunistisk retning som hadde en viss oppslutning blant revolusjonære i land som Italia, Tyskland og Nederland i årene etter første verdenskrig og som fikk et visst oppsving i forbindelse med det nye venstres fremvekst ru ...

                                               

Venstreradikalisme

Venstreradikalisme er et begrep som brukes på de bevegelsene på venstresiden som ønsker å oppnå en overgang fra kapitalismen til et sosialistisk samfunn gjennom grunnleggende og som regel raske endringer i samfunnsstrukturen. Venstreradikale står ...

                                               

Venstresosialisme

Venstresosialisme er en strømning innenfor den sosialistiske tradisjonen som tar til orde for at kapitalismen erstattes av et sosialistisk samfunn med felleseie over produksjonsmidlene. Venstresosialismen står slik i motsetning til nyere sosialde ...

                                               

Imperialisme

Imperialisme er en stats bestrebelse for å skaffe seg politisk, kulturell, økonomisk eller militært herredømme utover sine egne grenser. I klassisk, vestlig form hadde den sitt høydepunkt fra 1870 til 1914. Ordet kommer av latin. Imperialismen va ...

                                               

Comprador

Ordet comprador kommer fra portugisisk og betyr kjøper. Opprinnelig ble betegnelsen brukt om innfødte tjenere i europeiske hushold i Guangzhou i det sørlige Kina og i den portugisiske besittelse Macao som ble sendt ut til markedsplassene for å be ...

                                               

Den første italiensk-abessinske krig

Den første italiensk-abessinske krig eller den første italiensk-etiopiske krig var en krig utkjempet i Etiopia mellom Kongeriket Italia og Keiserriket Etiopia i 1895 og 1896. Etiopias militære seier i krigen gjorde landet til det eneste afrikansk ...

                                               

Det osmanske rike

Det osmanske rike eller Osmanerriket var et imperium sentrert rundt det østlige Middelhavet fra 1299 til 1923. På høyden av sin makt omkring 1600-tallet omfattet det Anatolia, Midtøsten, deler av Nord-Afrika, store deler av Sørøst-Europa og Kauka ...

                                               

Det spanske imperiet

Det spanske imperiet var det første virkelig globale imperiet. Det var også et av de største imperiene i verdenshistorien. I løpet av det 16. århundre var Spania og Portugal ledende i den europeiske utforsking og koloniekspansjon og åpnet handels ...

                                               

Det store spillet

Det store spillet var et begrep brukt om den strategiske rivaliseringen og konflikten mellom Det britiske imperiet og Det russiske keiserdømmet om kontrollen over Sentral-Asia. Perioden kjent som det klassiske store spillet beregnes generelt til ...

                                               

Fez-traktaten

Fez-traktaten var en traktat mellom Frankrike og Marokkos sultan Abd al-Hafiz. Traktaten ble undertegnet i byen Fez, i mars 1912. Rent formelt innebar traktaten at sultanen fikk fortsette å regjere, samt at Frankrike forpliktet seg til å beskytte ...

                                               

Fransk Marokko

Fransk Marokko var et fransk protektorat i Marokko, som eksisterte fra 1912 til 1956. Protektoratet omfattet store deler av Marokko, med unntak av områder helt i nord og sør, som var spansk protektorat. Fransk Marokko ble etablert gjennom Fez-tra ...

                                               

Imperium

Imperium er en betegnelse på en politisk sammenslutning der et sentrum dominerer periferiene ved hjelp av direkte kontroll over fremmede territorier, eller ved hjelp av mer indirekte former for innflytelse. Ordet ble første gang benyttet i Romerr ...

                                               

Irak-krigen

Irak-krigen var en krig som begynte 20. mars 2003, da styrker fra en amerikansk-ledet koalisjon startet et omfattende militært angrep på Irak med hensikt å invadere og okkupere landet. Krigen sluttet offisielt den 31. august 2010 da president Bar ...

                                               

Kapp til Kairo-jernbanen

Kapp til Kairo-jernbanen var et jernbaneprosjekt som ble lansert av Cecil Rhodes på slutten av 1800-tallet i kolonitiden. Banen skulle forbinde de britiske kolonier og nærmest danne en ubrutt korridor gjennom Afrika fra sør til nord. Mens mestepa ...

                                               

Keiserriket Japan

Keiserriket Japan var den historiske japanske nasjonalstat som eksisterte fra Meijirestaurasjonen i 1868, til lovfestingen av dagens japanske grunnlov i 1947. Keiserriket Japans kraftige industrialisering og militarisering under slagordet Fukoku ...

                                               

Mau Mau-opprøret

Mau Mau-opprøret var et opprør i Kenya mot den britiske koloniadministrasjonen og varte fra 1952 til 1960. Dette var både et bondeopprør, borgerkrig og nasjonalistisk kamp.

                                               

Norske biland og områder med særstatus

Norske biland og områder med særstatus omfatter landområder under norsk suverenitet. Biland er en særnorsk betegnelse, og defineres som et land eller landområde som er underlagt en suveren stats overhøyhet uten å være en del av denne staten. I mo ...

                                               

Det russiske keiserdømmet

Det russiske keiserdømmet, eller Det russiske imperiet var en statsdannelse som etterfulgte Tsar-Russland. Det russiske keiserdømmet ble etablert av Peter I av Russland i 1721 og varte fram til tsar Nikolaj II ble styrtet i den russiske revolusjo ...

                                               

Informasjon og samfunnskontakt

Informasjon og samfunnskontakt er et eget fagområde som ofte blir lagt inn under medier og kommunikasjon, som tar for seg organisasjoners planlagte kommunikasjon med sine omgivelser. Informasjon og samfunnskontakt er den norske "oversettelsen" av ...

                                               

Americas Army

Americas Army er et videospill utviklet, publisert og vedlikeholdt av det amerikanske forsvaret for å bedre rekrutteringen av soldater til hæren, samt å fremme et positivt bilde av hæren. Spillet er et førstepersonsskytespill med vekt på høy real ...

                                               

KOMM - Sertifiserte kommunikasjonsbyråer

KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas. Alle de ledende kommunikasjonsbyråene i Norge er medlem av KOMM.Organisasjonen het tidligere NIR. Disse byråene arbeider blant annet med strategisk r ...

                                               

Kommunikasjonsdirektør

Kommunikasjonsdirektør, eller Public relations officer) er en vanlig brukt tittel for den ansvarlige for kommunikasjon og informasjon og samfunnskontakt i private og offentlige foretak av en viss størrelse. Vanligvis vil kommunikasjonsdirektør væ ...

                                               

Krisekommunikasjon

En krise vil gjerne, i sammenheng med kommunikasjon, defineres som en "hendelse som fører, eller potensialet kan føre, en virksomhet inn i tilstand av dårlig omdømme, og som truer dens framtidige mulighet til inntjening, vekst, og – i ytterste ko ...

                                               

Kunstig grasrotbevegelse

En kunstig grasrotbevegelse, liksomgrasrotbevegelse er en profesjonell PR-kampanje som forsøker å skape falskt inntrykk av å være spontan grasrotbevegelse. Målet er å framstå som en uavhengig folkelig reaksjon mot en politiker, politisk gruppe, p ...

                                               

Lynx Communications

Lynx Communications AS er et norsk PR-byrå etablert i 1988 som holder til på Aker Brygge i Oslo. Lynx driver med strategisk PR, produkt-PR, krisekommunikasjon, medietrening og generell omdømmebygging. Lynx er norsk representant for det verdensoms ...

                                               

Massemedier

Massemedier, ofte bare omtalt som media eller mediene, er midler for massekommunikasjon, det vil si kommunikasjonskanaler eller meddelelsesmidler som gjør det mulig å spre et budskap til mange mennesker over et stort område på kort tid. Begrepet ...

                                               

Portvaktfunksjonen

Portvaktfunksjon er et begrep som viser til medienes makt til å sortere og redigere hvilke saker og hvilke kilder som slipper til i offentligheten. Gjennom valg av hvilke saker, kilder og presentasjon som brukes, velges samtidig hvilke saker og k ...

                                               

Pressenytt

Pressenytt er et norsk informasjonsbyrå med kontor i Oslo. Selskapet skriver og distribuerer nyhetsmeldinger til norske medier på vegne av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter, og leverer også en rekke andre informasjonstjenester, ...

                                               

Atlantic Council

Atlantic Council er en amerikansk tankesmie innenfor internasjonal politikk. Tankesmien ble grunnlagt i 1961, og skulle være et forum vestlige intellektuelle ledere og politikere. Det finnes ti regionale sentre relatert til internasjonal trygghet ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →